On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Podstatná jména v angličtině

Seznam článků: Anglická gramatika, Podstatná jména, Přídavná jména, Angličtina

Charakteristika

Podstatná jména v angličtině dělíme na:

Obecná (Common)
Počitatelná (Count/Countable)
Konkrétní (Concrete): např. dog, house, car, atd.
Abstraktní (Abstract): např. problem, difficulty, atd.
Nepočitatelná (Uncount/Uncountable)
Konkrétní (Concrete): milk, wood, atd.
Abstraktní (Abstract): information, hapiness, atd.
Vlastní (Proper)
Platí pravidlo, že v angličtině musí být podstatné jméno doprovázeno determinátorem (determiner), které jsou specifické pro všechny alespoň částečně analytické jazyky.

Rod podstatných jmen

V angličtině téměř neexistuje gramatický rod (gender). Určuje se pouze u osobních podstatných jmen (personal nouns) a to podle přirozeného rodu.

Platí následující dělení:

Osobní podst. jm. (Personal/Human nouns):
Mužský rod (Masculine): Peter, a boy, a man, atd.
Ženský rod (Feminine): Mary, a girl, a woman, atd.
Duál (Dual): a doctor, a journalist, atd.
Neosobní podst. jm. (Non-personal/Neuter): a car, a bear, atd.

Rod se projevuje při používání

osobních zájmen (personal pronouns): he, she, it a
vztažných zájmen (relative pronouns): who používáme pro osobní podstatná jména a which pro neosobní.

Pád podstatných jmen

Angličtina rozlišuje dva pády:

Společný pád (Common case)
Přivlastňovací pád (Genitive/Possessive case)

Přivlastňovací pád: Possessive Case

Použití přivlastňovacího pádu se omezuje pouze na osoby (father's), zvířata (dog's), vlastní jména (Peter's, England's), neurčitá zájmena vyjadřující osoby (somebody's) a časové výrazy (today's).

Pozn.: U zeměpisných názvů a neživých věcí se přivlastňovací pád používá pouze tehdy, pokud jimi rozumíme skupinu lidí.

the hotel's occupants spíše než the hotel's furniture
Tvoří se:

v jednotném čísle přidáním 's za slovo: Ann's, cat's, atd.;
v množném čísle pouze přidáním apostrofu: friends' , cats' , atd.

Pozor :

This is my mother and father's car. To je auto mého otce a matky. (= jedno auto)
These are my mother's and father's car. To jsou auto mého otce a auto mé matky. (= dvě auta)

Přivlastňovací pád funguje jako determinátor (determiner) nebo modifikátor (modifier). Tato vlastnost ovlivňuje používání členů v angličtině, a to především, pokud místo přivlastňovacího pádu použijeme opisnou vazbu s of.

Determinátor

Pokud je přivlastňovací pád ve funkci centrálního determinátoru, pak není možné ke klíčovému podstatnému jménu přidávat ještě další determinátory.

Joan's new briefcase. (*The Joan's new briefcase.)
My cousin's new briefcase. (&ne *My new briefcase.)
Z příkladů jasně vyplývá, (2) že determinant my nepatří k podstatnému jménu briefcase, ale cousin. Ještě lépe je toto vidět, pokud použijeme opisnou vazbu s of: The new briefcase of my cousin. My cousin's tedy nahradí pozici determinátoru the.
Slova, která se vyskytují před přivlastňovacím pádem, se vždy vztahují k pádu, (1) proto není možné používat určitý člen, pokud je přivlastňovací pád tvořen vlastním jménem. V angličtině se vlastní jména vždy vyskytují bez členu. Nelze říct: The new briefcase of the Joan.

Modifikátor

Pokud je přivlastňovací pád ve funkci modifikátoru, pak se determinátory před ním vztahují ke klíčovému podstatnému jménu.

Informace o článku Podstatná jména v angličtině

Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie.
Tento text je dostupný za podmínek GNU Free Documentation License
Originální článek na Wikipedii

Kam dále :

Anglická gramatika, Podstatná jména, Přídavná jména, Angličtina


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line