On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Angličtina

Seznam článků: Anglická gramatika, Podstatná jména, Přídavná jména, Angličtina

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, původem z Anglie. Je třetí nejrozšířenější mateřský jazyk na světě.

Rozšíření

Dnes se anglicky mluví v mnoha zemích světa. Jako mateřština figuruje mimo jiné v těchto zemích:

- Spojené království
- Irsko
- Spojené státy americké
- Austrálie
- Nový Zéland

Je však používána v mnoha zemích jako jeden z úředních jazyků (Indie, Kanada, Jižní Afrika).

Používá se však i mezi lidmi z různých zemí, kteří si navzájem nerozumí, ale používají ji jako mezinárodní dorozumívací prostředek.

Kvůli rozšíření v zemích, kde není mateřským jazykem, se vyvinulo mnoho mutací angličtiny mícháním s jazykem dané země. Tyto dialekty se nazývají jmény, které vznikly jako s lovní hříčky nejčastějších chyb ve výslovnosti:

Engrish v Japonsku, neboť Japonci velmi špatně vyslovují hlásku L a vyslovují namísto ní R
Franglais pro spojení francouzštiny a francouzského slova Anglais (angličtina)
Spanglish pro latinskoamerické přistěhovalce ze slov Spanish English (španělská angličtina)
Swenglish (Swedish English) pro švédštinu
Neobratná angličtina v podání Čechů, kteří do ní zavlékají českou větnou stavbu a další čechismy, bývá někdy označována jako Czenglish.

Historie

Vyvinula se z anglo-saského předka, když germánští dobyvatelé začali převažovat nad Kelty. Nejznámější dílo psané ve staroangličtině je Beowulf, moderní angličtina vzkvétala v dobách, kdy psal svá díla William Shakespeare

Abeceda a výslovnost

Angličtina se píše latinkou. S výjimkou některých cizích slov se obejde bez diakritických znamének. Díky dominantnímu postavení angličtiny ve světě (a též díky výpočetní technice, která zpočátku podporovala především angl ičtinu) se anglická abeceda stává de-facto standardem pro „základní latinku“ - přestože ne všechna její písmena byla původně obsažena v latině. Anglická abeceda obsahuje písmena v následujícím pořadí:

velké: A B C D E F G H I J K L M N
malé: a b c d e f g h i j k l m n
výslovnost: a/e/ei b k/č/s d e/i f g/dž h i/ai dž k l m n

velké: O P Q R S T U V W X Y Z
malé: o p q r s t u v w x y z
výslovnost: o/ou/u p k/kv r s/š/z/ž t/θ/ð ju/a v u/v x/z i/ai/j z

Angličtina používá nepravidelný pravopis, z nějž jde hrubě odhadnout, jak se to které slovo vyslovuje. Problematická je zejména výslovnost cizích slov, především převzatých z francouzštiny. Většinu slov lze správně vyslovit při znalosti systému otevřených (např. ba, babe) a zavřených slabik (např. bab, babbeh):
a: otevřená – ei; zavřená – æ
e: otevřená – í; zavřená – e
i: otevřená – ai; zavřená – i
o: otevřená – ou; zavřená – o
u: otevřená – ju; zavřená – a
Z hláse k, které angličtina obsahuje navíc oproti češtině, stojí za zmínku zejména dentální frikativy (znělá a neznělá; obě se zapisují spřežkou th). Znělá se přepisuje IPA značkou ð, neznělá θ. Jejich výslovnost je pro Čechy dosti obtížná.
CH se v původem anglických slovech čte Č.
SH se čte Š

Gramatika

Podrobnější informace naleznete v článku Anglická gramatika.
Angličtina je analytický jazyk, ve kterém se nedochovalo téměř žádné skloňování (s výjimkou „pádů“ u osobních zájmen, např he (on) vs. him (jemu, jeho)), zato má poměrně pevná pravidla pro slovosled. Jde o tzv. SVO jazyk, tedy jazyk, kde ve větě leží nejdříve podmět (subjekt), pak sloveso (verbum) a nakonec předmět (objekt).
Podstatná jména a slovesa rozlišují jednotné a množné číslo (u jmen se množné číslo tvoří téměř výhradně příponou -s).
Přídavná jména a příslovce se stupňují, některá analyticky (složenými tvary more (více) + stupňované slovo), jiná i synteticky (ko ncovkami -er, -est).
U sloves je bohatší systém časů než v češtině, např. tzv. průběhové časy nebo čas předpřítomný.
Jako u jiných germánských jazyků (a na rozdíl od většiny slovanských jazyků) angličtina rozlišuje určitý (the) a neurčitý (a, an) člen.

Slovní zásoba

Většina anglických slov má latinský původ, angličtina je přejala buď přímo z latiny, nebo zprostředkovaně přes francouzštinu. Další výpůjčky jsou z jazyků celého světa, což odpovídá celosvětovému rozšíření angličtiny.

Vzorový text

Všeobecná deklarace lidských práv

anglicky
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Informace o článku Angličtina

Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie.
Tento text je dostupný za podmínek GNU Free Documentation License
Originální článek na Wikipedii

Kam dále :

Anglická gramatika, Podstatná jména, Přídavná jména, Angličtina


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line