Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

subscript _ dolní index , (n: [mat.])
subscription _ předplatné , (n:)
subscription _ předplacení , (n:)
subscription _ podpis , (n:)
subscription right _ upisovací právo , ([fin.])
subscriptions _ předplatná , (v:)
subscripts _ dolní indexy ,
subsection _ podčást ,
subsection _ pododdíl , (n:)
subsection _ podsekce , (n:)
subsection _ subsekce , (n:)
subsection _ pododstavec , (n:)
subsections _ podsekce , (n:)
subsegment _ podsegment , (n:)
subsequence _ podposloupnost , (n:)
subsequence _ subsekvence , (n:)
subsequence _ vybraná posloupnost , (n:)
subsequent _ následující ,
subsequent _ posloupný , (adj:)
subsequent _ následný , (adj:)
subsequent _ subsekventní (vodní tok) , ([eko.])
subsequently _ později ,
subsequently _ dodatečně ,
subsequently _ následovně ,
subsequently _ následně , (adv:)
subserve _ podřídit se ,
subserve _ sloužit , (v:)
subservience _ podlézavost , (n:)
subservience _ podřízenost , (n:)
subservient _ užitečný ,
subservient _ prospěšný ,
subservient _ podlézavý , (adj:)
subservient _ podřízený , (adj:)
subset _ podmnožina , (n: [mat.])
subsets _ podmnožina , (n:)
subside _ odeznít , (v:)
subside _ ustat , (v:)
subside _ opadat , (v:)
subsided _ odezněl , (v:)
subsided _ ustal , (v:)
subsided _ ustával , (v:)
subsided _ ustupoval , (v:)
subsidence _ pokles , (n:)
subsidiaries _ filiálky , (n: pl.)
subsidiarity _ decentralizace , (n:)
subsidiarity _ subsidiarita , (n:)
subsidiary _ dodatečný , (adj:)
subsidiary _ druhotný , (adj:)
subsidiary _ pobočka , (n:)
subsidiary _ podružný , (adj:)
subsidiary _ podřízená , (n:)
subsidiary _ přidružený , (adj:)
subsidiary _ přiřazený , (adj:)
subsidiary company _ dceřinná společnost , ([eko.])
subsidies _ dotace , (pl.)
subsidies _ podpory , (n: pl.)
subsiding _ polevující , (adj:)
subsidise _ dotovat , (v:)
subsidise _ subvencovat , (v:)
subsidised _ dotovaný , (adj:)
subsidised _ subvencovaný , (adj:)
subsidises _ dotuje , (v:)
subsidising _ dotování , (n:)
subsidising _ subvencování , (n:)
subsidization _ subvencování , (n:)
subsidize _ dotovat , (v:)
subsidize _ subvencovat , (v:)
subsidize _ podpořit , ([eko.])
subsidized _ dotoval , (v:)
subsidized _ subvencoval , (v:)
subsidized _ subvencovaný , (adj:)
subsidy _ dotace , (n:)
subsidy _ podpora , (n:)
subsidy _ podpora, půjčka , ([eko.])
subsidy programmes _ programy podpory , ([eko.])
subsist _ živit se , (v:)
subsist _ uživit se ,
subsist _ žít ,
subsist _ existovat ,
subsistence _ živobytí ,
subsistence _ bytí ,
subsistence _ obživa , (n:)
subsistence _ jsoucnost , (n:)
subsistence production _ produkce potravin , ([eko.])
subsistent _ existující , (adj:)
subsoil _ půdní podloží ,
subsoil _ podloží ,
subsonic _ podzvukový , (adj:)
subsonic _ subsonický , (adj:)
subspace _ podprostor , (n: [mat.])
substance _ hmota ,
substance _ substance ,
substance _ majetek , (n:)
substance _ materiál ,
substance _ látka , (n:)
substance _ jmění ,
substance _ jádro , (n:)
substance _ podstata , (n:)
substances _ látky , (n: pl.)
substandard _ podprůměrný , (adj:)
substandard _ neodpovídající standardu ,
substantial _ podstatný , (adj:)
substantial _ značný , (adj:)
substantial _ velký , (adj:)
substantial _ pevný , (adj:)
substantial _ závažný , (adj:)
substantiality _ podstatnost , (n:)
substantially _ podstatně , (adv:)
substantially _ značně , (adv:)
substantiate _ doložit , (v:)
substantiated _ dokázaný , (adj:)
substantiated _ doložený , (adj:)
substantiated _ zdůvodněný , (adj:)
substantiation _ odůvodnění , (n:)
substantiation _ zdůvodnění , (n:)
substantive _ podstatný , (adj:)
substantive _ substantivní , (adj:)
substantive _ věcný , (adj:)
substantively _ esenciálně , (adv:)
substantively _ zpodstatněle , (adv:)
substation _ rozvodna , (n:)
substituent _ substituent , ([eko.])
substitutability _ zastupitelnost , (n:)
substitutability _ nahraditelnost , ([eko.])
substitutable _ nahraditelný , (adj:)
substitutable _ zastupitelný , (adj:)
substitute _ náhrada ,
substitute _ nahradit ,
substitute _ náhradní ,
substitute _ nahrazovat ,
substitute _ substitut , ([eko.])
substitute _ náhražka , (n:)
substitute _ zastoupit , (v:)
substitute for sb _ náhražka koho ,
substitute for st _ náhražka čeho ,
substitute goods _ substituční statky , ([eko.])
substitute inputs _ substituční vstupy , ([eko.])
substituted _ nahradil , (v:)
substituted _ nahrazený , (adj:)
substitutes _ náhrady , (n: pl.)
substitutes _ substituty , (n: pl.)
substituting _ nahrazující , (adj:)
substitution _ nahrazování , (n:)
substitution _ substituce , (n:)
substitution _ záměna , (n:)
substitution effect _ substituční efekt ,
substitution effect of carbon taxes _ substituční efekt uhlíkové daně , ([eko.])
substitutions _ náhrady , (n: pl.)
substrata _ substrát , (n:)
substrate _ substrát , (n:)
substratum _ substrát , (n:)
substring _ podřetězec , (n:)
substructure _ podstruktura , (n:)
substructure _ substruktura , (n:)
substructure _ subsystém , (n:)
subsume _ zahrnout , (v:)
subsume _ zařadit , (v:)
subsumed _ zařazený , (adj:)
subsumption _ zařazení ,
subsumption _ zahrnutí ,
subsumption _ včlenění ,
subsurface _ podloží ,
subsurface drainage _ podzemní odvodnění , ([eko.])
subsurface irrigation _ podpovrchová závlaha , ([eko.])
subsystem _ subsystémy ,
subsystem _ podsystém , (n:)
subsystem _ subsystém , (n:)
subsystems _ subsystémy , (n: pl.)
subtask _ podúloha , (n:)
subtenancy _ podnájem , (n:)
subtenant _ podnájemce , (n:)
subtenant _ podnájemník , (n:)
subtend _ být protilehlý ,
subterfuge _ lest ,
subterfuge _ úskok , (n:)
subterranean _ podzemní , (adj:)
subtext _ podtext , (n:)
subthreshold _ podprahový , (adj:)
subtilize _ zjemnit , (v:)
subtitle _ titulek např. ve filmu ,
subtitle _ podtitul , (n:)
subtitle _ podtitulek , (n:)
subtitle _ titulek , (n:)
subtitled _ titulkovaný , (adj:)
subtitles _ podtitulky , (n: pl.)
subtitles _ podtituly , (n: pl.)
subtitles _ titulky , (n: pl.)
subtitling _ titulkování , (n:)
subtle _ něžný ,
subtle _ jemný ,
subtle _ pronikavý ,
subtle _ duchaplný ,
subtle _ záludný ,
subtle _ bystrý ,
subtle _ lehký ,
subtle _ drobný ,
subtle _ citlivý ,
subtle _ prchavý ,
subtle _ tajemný ,
subtle _ zákeřný ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line