Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

promptly _ ihned ,
promptly _ pohotově ,
promptness _ pohotovost , (n:)
prompts _ pobídky , (n: pl.)
prompts _ připomínky , (n: pl.)
promulgate _ promulgovat , (v:)
promulgate _ vyhlásit , (v:)
promulgated _ oznámený , (adj:)
promulgated _ vyhlášený , (adj:)
promulgated _ zveřejněný , (adj:)
promulgation _ uveřejnění , (n:)
promulgation _ vyhlášení , (n:)
promulgator _ šiřitel , (n:)
prone _ být náchylný k čemu ,
prone _ mít sklon k čemu ,
prone _ mít tendenci k čemu ,
prone _ nakloněný , (adj:)
prone _ mající sklon ,
prone _ náchylný , (adj:)
proneness _ dispozice , (n:)
proneness _ náklonnost , (n:)
prong _ vidle ,
prong _ bodec , (n:)
pronghorn _ vidloroh ,
pronominal _ pronomiální , (adj:)
pronominal _ zájmenný , (adj:)
pronoun _ zájmeno ,
pronounce _ vyslovovat ,
pronounce _ uznat , (v:)
pronounce _ vyhlásit , (v:)
pronounce _ vyslovit , (v:)
pronounce wrongly _ ráčkovat , (v:)
pronounceable _ vyslovitelný , (adj:)
pronounced _ vyslovený , (adj:)
pronouncedly _ vysloveně , (adv:)
pronouncement _ prohlášení , (n:)
pronouncement _ projev , (n:)
pronouncements _ projevy , (n: pl.)
pronounces _ uznává , (v:)
pronounces _ vyhlašuje , (v:)
pronounces _ vyslovuje , (v:)
pronouncing _ vyslovující , (adj:)
pronouns _ zájmena , (n:)
pronto _ a rychle! ,
pronto _ fofrem , (n:)
pronuclear _ projaderné ,
pronunciation _ výslovnost ,
proof _ důkaz , (n: [mat.])
proof _ důkaz, odklad , ([eko.])
proof by contradiction _ důkaz sporem , ([fráz.] [mat.])
proof-read _ číst korekturu ,
proof-reader _ čtenář korektury ,
proofing _ zkoušení , (n:)
proofread _ korigovat , (v:)
proofread _ číst korekturu ,
proofreader _ korektor , (n:)
proofreader _ čtenář korektury ,
proofreading _ kontrolní čtení ,
proofreading _ kontrolování , (n:)
proofreading _ korigování , (n:)
proofs _ důkazy , (n: pl.)
prop _ podpěra , (n:)
prop _ opora , (n:)
prop _ podepřít , (v:)
prop _ opřít ,
prop _ stojka , (n:)
prop _ vzpěra , (n:)
prop _ zarážka , (n:)
prop up _ podpírat , (v:)
propaganda _ propagace , (n:)
propaganda _ propaganda , (n:)
propagandist _ propagandista , (n:)
propagandize _ propagovat , (v:)
propagate _ propagovat , (v:)
propagate _ rozmnožovat , (v:)
propagated _ propagovaný , (adj:)
propagates _ propaguje , (v:)
propagating _ propagující , (adj:)
propagation _ propagace , (n:)
propagator _ propagátor ,
propagulum _ propagulum , ([eko.])
propane _ propan , (n:)
propanediol _ propandiol ,
propanol _ propylalkohol ,
propanone _ propanon , ([eko.])
propel _ hnát , , (kupředu)
propel _ pohánět ,
propellant _ pohon , (n:)
propellant _ pohonná látka , (n:)
propelled _ hnaný ,
propelled _ poháněný , (adj:)
propellent _ poháněcí ,
propellent _ hnací , (adj:)
propeller _ lodní šroub ,
propeller _ vrtule , (n:)
propelling _ hnací ,
propene _ propen , (n:)
propene _ propylen , (n:)
propensity _ tíhnutí , (n:)
propensity _ náchylnost , (n:)
propensity _ sklon , (n:)
propensity _ tendence , (n:)
proper _ náležitý , (adj:)
proper _ vyhovující ,
proper _ vhodný , (adj:)
proper _ pořádný , (adj:)
proper _ patřičný , (adj:)
proper _ náležitě ,
proper _ korektní ,
proper _ hodící se ,
proper _ řádný , (adj:)
proper _ vlastní , (adj:)
proper fraction _ pravý zlomek ,
proper name _ vlastní jméno osoby ,
proper subset _ vlastní podmnožina , ([mat.])
proper subspace _ vlastní podprostor , ([mat.])
properly _ řádně , (adv:)
properly _ důkladně ,
properly _ správně ,
properly _ náležitě ,
properly _ pořádně ,
propertied _ majetný , (adj:)
properties _ vlastnosti , (n:)
properties _ nemovitosti ,
property _ majetek ,
property _ vlastnost , (n:)
property development _ majetkový rozvoj , ([eko.])
property rights _ vlastnická práva , ([eko.])
property rights, efficient structures _ vlastnická práva, efektivní struktura , ([eko.])
property rules _ pravidla vlastnictví , ([eko.])
property tax _ daň z majetku ,
property tax _ dávka z majetku ,
property tax _ majetková daň ,
property value studies _ studie hodnoty nemovitostí , ([eko.])
property-rights principle _ princip vlastnických práv , ([eko.])
prophecies _ proroctví , (pl.)
prophecy _ proroctví , (n:)
prophecy _ věštba , (n:)
prophesy _ prorokovat , (v:)
prophesy _ věštit , (v:)
prophet _ hlasatel ,
prophet _ pionýr ,
prophet _ prorok ,
prophet _ učitel ,
prophet _ věštec ,
prophetess _ prorokyně ,
prophetess _ věštkyně ,
prophetic _ prorocký , (adj:)
prophetic _ věštecký , (adj:)
prophetical _ prorocký , (adj:)
prophetically _ prorocky , (adv:)
prophets _ proroci , (n: pl.)
prophylactic _ ochranný , (adj:)
prophylactic _ profylaktický , (adj:)
prophylaxis _ prevence , (n:)
prophylaxis _ profylaxe , (n:)
propinquity _ blízkost , (n:)
propinquity _ podobnost , (n:)
propinquity _ příbuznost , (n:)
propinquity _ spřízněnost , (n:)
propionate _ propionát , (n:)
propitiate _ usmířit , (v:)
propitiation _ smír , (n:)
propitiation _ smiřování , (n:)
propitiatory _ smírčí ,
propitiatory _ smířlivý , (adj:)
propitious _ příhodný , (adj:)
propitious _ příznivý , (adj:)
propitious _ vhodný , (adj:)
propjet _ spalovací turbína s vrtulí , (n: [tech.] 6 6)
propjet _ turbovrtulový motor , (n: [tech.] 6 6)
propolis _ včelí tmel ,
propolis _ propolis , (n:)
proponent _ obhájce ,
proponent _ navrhovatel , (n:)
proponent _ zastánce , (n:)
proponents _ navrhovatelé , (n:)
proponents _ zastánci , (n: pl.)
proportion _ dimenzovat , (v:)
proportion _ poměr , (n:)
proportion _ proporce , (n:)
proportion _ rozměr , (n:)
proportionable _ úměrný , (adj:)
proportional _ poměrný , (adj:)
proportional _ proporcionální , (adj:)
proportional _ úměrný , (adj:)
proportional sample _ poměrný vzorek (vody) , ([eko.])
proportional tax _ proporcionální daň , ([eko.])
proportional tax _ proporcionální ,
proportionality _ proporcionalita , (n:)
proportionality _ přiměřenost , (n:)
proportionally _ proporcionálně , (adv:)
proportionally _ přiměřeně , (adv:)
proportionate _ přiměřený , (adj:)
proportionate _ úměrný , (adj:)
proportionate mortality ratio (PMR) _ relativní smrtnost, mortalita , ([eko.]) , (Počet úmrtí způsobených danou nemocí v daném časovém úseku vztažený na 100 úmrtí ve stejném časovém úseku.)
proportionately _ přiměřeně , (adv:)
proportions _ proporce , (n:)
proportions _ rozměry , (n: pl.)
proposal _ návrh ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line