Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

price floor _ minimální cena , ([eko.])
price freeze _ zmrazení cen ,
price hike _ prudké cenové zvýšení ,
price index _ cenový index ,
price index _ index cen ,
price index _ cenový ukazatel ,
price leadership _ cenové vůdcovství , ([eko.])
price level _ cenová ladina ,
price list _ ceník ,
price out of proportion _ přehnaná cena ,
price policy _ cenová politika ,
price policy _ cenové zásady ,
price range _ cenové rozpětí ,
price reduction _ sleva ,
price support _ cenová podpora ,
price support _ podpora cen , ([eko.])
price system _ cenový systém , ([eko.])
price tag _ cenový štítek ,
price tag _ cenovka , (n:)
price tag _ visačka , (n:)
price tag _ visačka s cenou ,
price tag _ cenová visačka ,
price taker _ cenový příjemce , ([eko.])
price war _ cenová válka ,
price-cap regulation _ regulace pomocí cenového limitu , ([eko.])
price-list _ ceník , (n:)
priced _ mající určitou cenu ,
priced _ oceněný , (adj:)
priceless _ nesmírně cenný ,
priceless _ neocenitelný , (adj:)
priceless _ k nezaplacení ,
prices _ ceny , (n: pl.)
pricey _ drahý , (adj:)
pricier _ dražší , (adj:)
pricing _ stanovení cen ,
pricing _ cena , (n:)
pricing _ cenový , (adj:)
pricing _ ocenění , (n:)
pricing policy _ cenová politika ,
pricing utilities _ oceňování utilit (veřejně prospěšných aktivit) , ([eko.])
prick _ žihadlo , (n: [vulg.] [slang.]) , (část těla)
prick _ čurák , (n: [vulg.]) , (část těla i osoba)
prick _ píchat , (v:)
pricker _ bodec , (n:)
pricking _ píchající , (adj:)
pricking _ píchání , (n:)
prickle _ brnění , (n:)
prickle _ brnět , (v:)
prickled _ brněl , (v:)
prickliness _ bodlinatost , (n:)
prickliness _ trnitost , (n:)
prickly _ pichlavý , (adj:)
prickly heat _ potničky ,
pride _ pýcha ,
pride _ chlouba , (n:)
pride _ hrdost , (n:)
pride oneself _ pyšnit se ,
priest _ kněz ,
priest _ duchovní , (adj:)
priest _ páter , (n:)
priestess _ kněžka , (n:)
priesthood _ kněžství ,
Priestley _ Priestley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
priestly _ kněžský , (adj:)
priests _ duchovní , (pl.)
priests _ kněží ,
prig _ ješita , (n:)
prig _ pedant , (n:)
prig _ puritán , (n:)
priggish _ ješitný ,
priggishly _ ješitně , (adv:)
priggishness _ upjatost , (n:)
prim _ upjatý , (adj:)
prima _ první , (adj:)
prima _ základní , (adj:)
prima ballerina _ primabalerína , (n:)
prima facie _ jasný , (adj:)
prima facie _ zřejmý , (adj:)
primacy _ převaha , (n:)
primaeval _ pradávný , (adj:)
primaeval _ prastarý , (adj:)
primaeval _ prehistorický , (adj:)
primaeval _ prvotní , (adj:)
primal _ prvotní , (adj:)
primal _ původní , (adj:)
primaries _ primární částice ,
primaries _ ruční letky (ptáci) , (n:) , (odb.)
primarily _ primárně , (adv:)
primarily _ zejména ,
primarily _ v první řadě ,
primarily _ hlavně ,
primary _ primární , (adj:)
primary _ prvotní ,
primary _ prvořadý , (adj:)
primary _ první ,
primary _ základní, prvotní , ([eko.])
primary _ elementární ,
primary _ základní ,
primary consumer _ primární konzument , ([eko.])
primary election _ primární volby ,
primary energy raw materials _ primární suroviny pro výrobu energie , ([eko.]) , (zemní plyn, nafta, uhlí, jaderné palivo, voda, atp.)
primary environmental quality standard _ primární norma kvality prostředí , ([eko.])
primary industry _ odvětví prvovýroby , ([eko.])
primary industry _ primární odvětví ,
primary production _ primární produkce (hydrobiologie) , ([eko.])
primary productivity _ primární produktivita (limnologie) , ([eko.])
primary school _ základní škola ,
primary succession _ primární sukcese (botanika) , ([eko.])
primary treatment _ primární čištění (odpadní vody) , ([eko.])
primary waste recycling _ primární recyklace odpadu , ([eko.])
primate _ primát , (n:)
primates _ primáti , (n:)
prime _ hlavní , , (to be in the prime of your life - být v nejlepších letech svého života, mnoho dalších významů - Prime Minister, prime suspect)
prime _ prvočíslo ,
prime _ podbarvit , (v:)
prime _ primární , (adj:)
prime _ první , (adj:)
prime _ prvotní , (adj:)
prime _ začátek , (n:)
prime _ základní , (adj:)
prime loan rate _ primární bankovní úroková míra , ([eko.])
prime minister _ premiér ,
prime minister _ premiérka ,
prime number _ prvočíslo , (n:[mat.])
prime rate _ prvotřídní sazba ,
prime time _ hlavní vysílací čas ,
prime time _ vysílaný v hlavním čase ,
prime-time _ vysílaný v hlavním čase ,
primed _ natřený základní barvou ,
primed _ odjištěný , (adj:)
primeness _ prvořadost , (n:)
primer _ roznětka , (n:)
primes _ prvočísla , (n:)
primeval _ prastarý ,
primeval _ prehistorický ,
priming _ nanášení , (n:)
priming _ připravující , (adj:)
primitive _ primitivní , (adj:)
primitive _ prvobytný , (adj:)
primitively _ primitivně , (adv:)
primitiveness _ primitivita , (n:)
primitiveness _ surovost , (n:)
primitives _ primitiva , (n:)
primitives _ základy , (n: pl.)
primitivism _ primitivnost , (n:)
primly _ upjatě , (adv:)
primness _ upjatost , (n:)
primogeniture _ prvorozenectví , (n:)
primogeniture _ prvorozenské právo , ([eko.])
primordial _ prvotní , (adj:)
primp _ (pečlivě) obléci , (v:)
primrose _ petrklíč , (n:)
primrose _ prvosenka , (n:)
primrose path _ cesta rozkoše ,
primula _ primulka , (n:)
primula _ prvosenka , (n:)
prince _ kníže ,
prince _ princ ,
prince consort _ královnin choť ,
princedom _ knížectví , (n:)
princeliness _ nádhera , (n:)
princely _ královský , (adj:)
princes _ princové ,
princess _ kněžna ,
princess _ princezna ,
princesses _ princezny , (n: pl.)
principal _ šéf ,
principal _ hlavní ,
principal _ zmocnitel , (n:)
principal _ jistina ,
principal _ ředitel , (n:)
principality _ knížectví , (n:)
principally _ většinou ,
principally _ hlavně , (adv:)
principally _ zejména , (adv:)
principals _ principy , (n: pl.)
Principe _ Principe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
principle _ princip , (n:)
principle _ zásada , (n:) , (on principle - ze zásady)
principle _ podstata , (n:)
principle _ poučka , (n:)
principles _ principy , (n: pl.)
principles _ zásady , ([eko.])
prink _ naparádit , (v:)
print _ fotografie ,
print _ tisk , (n:)
print _ tisknout ,
print _ vytisknout ,
print _ otisk , (n:)
print _ výtisk , (n:)
print _ otisknout , (v:)
print _ potisknout , (v:)
print-run _ náklad ,
printable _ tisknutelný , (adj:)
printed _ tištěný , (adj:)
printed circuit _ plošný obvod ,
printed circuit _ plošný spoj ,
printed copy _ výtisk ,
printed matter _ tiskopis , (n:)
printer _ tiskárna , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line