Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo O : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : O

operate _ ovládat , (v:)
operate _ operovat , (v:)
operate _ obsluhovat , (v:)
operate _ běžet , (v:)
operate _ účinkovat , (v:)
operate _ spravovat , (v:)
operated _ spravovaný , (adj:)
operated _ řízený , (adj:)
operated _ provozovaný , (adj:)
operated _ ovládaný , (adj:)
operated _ obsluhovaný , (adj:)
operates _ operuje , (v:)
operates _ řídí ,
operatic _ operní , (adj:)
operating _ provozní ,
operating _ fungování , ([eko.])
operating _ operační , (adj:)
operating cost _ náklady na provoz , (n:)
operating instructions _ návod k použití , (n:)
operating room _ operační sál ,
operating surgeon _ operující chirurg , (n:)
operating system _ operační systém , ([it.] n:)
operation _ provozování , (n:)
operation _ proces , (n:)
operation _ postup , (n:)
operation _ ovládání , (n:)
operation _ obsluha , (n:)
operation _ funkce , (n:)
operation _ fungování , (n:)
operation _ operace (v systému) , ([eko.])
operation _ působení ,
operation _ operace , (n:)
operation _ řízení ,
operation _ činnost ,
operation frequency _ provozní frekvence , (n: [el.])
operation stronghold _ podpora pracovního postupu , ([eko.])
operational _ provozní , (adj:)
operational _ funkční , (adj:)
operational _ operační , (adj:)
operational amplifer _ operační zesilovač , ([el.])
operational antierosion measure _ provozní protierozní opatření , ([eko.])
operational erosion control measure _ provozní protierozní opatření , ([eko.])
operational performance indicator _ indikátor profilu provozu , ([eko.])
operationally _ provozně , (adv:)
operations _ operace , (n:)
operative _ operativní , (adj:)
operatives _ tajní agenti ,
operator _ operatér , (n:)
operator _ telefonista ,
operator _ telefonistka , (n:)
operator _ spojovatelka , (n:)
operator _ operátor , (n:)
operators _ operátoři , (n:)
operculum _ příklopka , (n:)
operculum _ víčko , (n:)
operculum _ operkulum , (n:)
operculum _ skřele ,
operetta _ opereta , (n:)
ophelimity _ Ofelimita (měřítko preferencí) , ([eko.])
ophthalmic _ optický , (adj:)
ophthalmologist _ oftalmolog , (n:)
ophthalmologist _ oční lékař ,
ophthalmology _ oční lékařství ,
ophthalmoscope _ oftalmoskop , (n:)
opiate _ opiát , (n:)
opiates _ opiáty , (n: pl.)
opine _ vyjádřit , (v:)
opinion _ vyjádření , (n:)
opinion _ stanovisko , (n:)
opinion _ smýšlení , (n:)
opinion _ přesvědčení , (n:)
opinion _ náhled , (n:)
opinion _ mínění , (n:)
opinion _ úsudek , (n:)
opinion _ posudek , (n:)
opinion _ názor , (n:)
opinionated _ tvrdohlavý , (adj:)
opinionative _ neústupný , (adj:)
opinions _ názory , (n: pl.)
opioid _ opiový , (adj:)
opisthorchiasis _ opistorchiáza ,
opium _ opium , (n:)
OPL _ Obvious Panty Line , ([zkr.])
OPM _ Other People s Money , ([zkr.])
OPO _ Optical Parametric Oscillator , ([zkr.] [voj.])
opossum _ vačice , (n:)
OPP _ Other People s Problems , ([zkr.])
Oppenheimer _ Oppenheimer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
opponency _ oponentura , (n:)
opponent _ soupeř ,
opponent _ oponent , (n:)
opponent _ protivník , (n:)
opponent _ protihráč , (n:)
opponents _ soupeři , (n:)
opponents _ oponenti , (n:)
opponents _ protihráči ,
opportune _ vhodný , (adj:)
opportune _ příhodný , (adj:)
opportunely _ vhodně , (adv:)
opportunely _ příhodně , (adv:)
opportunism _ oportunismus , (n:)
opportunist _ oportunista , (n:)
opportunistic _ oportunistický , (adj:)
opportunistically _ oportunisticky , (adv:)
opportunities _ příležitosti , (n:)
opportunity _ příležitost , (n:)
opportunity _ možnost , (n:)
oppose _ čelit ,
oppose _ odporovat ,
oppose _ postavit se proti ,
oppose _ postavit , (v:)
oppose _ být proti , (v:)
oppose _ vzdorovat , (v:)
oppose _ protiklad , (n:)
oppose _ oponovat , (v:)
opposed _ protilehlý , (adj:)
opposed _ oponoval , (v:)
opposed _ odporoval , (v:)
opposed _ oponovat , (v:)
opposes _ oponuje , (v:)
opposing _ antagonistický , (adj:)
opposing _ protikladný , (adj:)
opposite _ opačný , (adj:)
opposite _ protějšek , (n:)
opposite _ protiklad ,
opposite _ protilehlý , (adj:)
opposite _ protichůdný , (adj:)
opposite _ protější ,
opposite _ opak , (n:)
opposite _ naproti , (adv:)
opposite _ proti ,
opposite number _ kolega , (n:)
opposite sides _ protější strany , (n: [mat.])
oppositely _ protilehle , (adv:)
opposites _ protějšky , (n: pl.)
opposites _ opaky , (n: pl.)
opposition _ odpor , (n:)
opposition _ opozice , (n:)
oppositional _ odporující , (adj:)
oppress _ utlačovat , (v:)
oppress _ utiskovat , (v:)
oppress _ deptat , (v:)
oppressed _ utlačovaný , (adj:)
oppressed _ utiskovaný , (adj:)
oppressing _ utlačování , (n:)
oppressing _ utiskování , (n:)
oppression _ potlačování , (n:)
oppression _ utlačování , (n:)
oppression _ útisk , (n:)
oppression _ tíseň ,
oppression _ útlak , (n:)
oppressive _ utiskující , (adj:)
oppressive _ tyranský , (adj:)
oppressive _ utlačující , (adj:)
oppressive _ tvrdý , (adj:)
oppressive _ tíživý , (adj:)
oppressive _ represivní , (adj:)
oppressive _ dusný , (adj:)
oppressive _ depresivní , (adj:)
oppressively _ dusně , (adv:)
oppressiveness _ utlačovanost , (n:)
oppressor _ utlačovatel , (n:)
oppressors _ utlačovatelé , (n:)
opprobrious _ ostudný , (adj:)
opprobrious _ hanlivý , (adj:)
opprobrious _ hanebný , (adj:)
opprobrium _ potupa , (n:)
opprobrium _ hanba , (n:)
opprobrium _ tvrdá kritika ,
oppugn _ vyvracet , (v:)
oppugn _ bojovat , (v:)
ops _ operace , (n:)
ops _ vojenské operace ,
opsonin _ opsonin ,
opt _ volit , (v:)
opt _ vybrat si , (v:)
opt out _ neúčastnit se ,
opt-out _ odstupní , (adj:)
opt-out _ nevykonání , (n:)
opted _ vybraný , (adj:)
optic _ optický , (adj:)
optical _ optický , (adj:)
Optical Character Recognition _ rozpoznávání znaků , ([zkr.] [it.])
optical disc _ optický disk , (n:)
optical fiber _ optický kabel , (n: [it.])
optical fiber _ optické vlákno , (n: [it.])
optical lens _ optické čočky , (n: [pl.])
optical scanner _ optický skener , (n:)
optically _ opticky , (adv:)
optician _ optik , (n:)
optics _ optika , (n:)
optima _ optimum , (n:)
optimal _ nejvýhodnější , (adj:)
optimal _ optimální , (adj:)
optimality _ optimalita , (n:)
optimally _ optimálně , (adv:)
optimisation _ optimalizace , (n:)
optimise _ optimalizovat , (v:)
optimised _ optimalizovaný , (adj:)
optimiser _ optimalizovatel , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line