Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo N : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazuji překlad hesla : N

non-addictive _ nevyvolávající závislost ,
non-aggression _ neútočení , (n:)
non-aggressive _ neagresivní ,
non-alcoholic drink _ nealkoholický nápoj ,
non-aligned _ neutrální , (adj:)
non-alignment _ neangažovanost , (n:)
non-appearance _ nedostavení se ,
non-attendance _ neúčast , (n:)
non-availability _ nedostupnost ,
non-basic objectives _ podružné cíle , ([eko.])
non-believer _ nevěřící ,
non-belligerency _ válečný stav ,
non-capillary earth porosity _ nekapilární pórovitost půdy , ([eko.])
non-Catholic _ nekatolický ,
non-combatant _ nebojující příslušník vojska , (n:)
non-combatant _ civilista , (n:)
non-committal _ vyhýbavý , (adj:)
non-committal _ nic neříkající , (adj:)
non-Communist _ nekomunista ,
non-compliance _ nevyhovění , (n:)
non-compliance _ nesoulad ,
non-compliance fees _ pokuty za nesplnění , ([eko.])
non-compulsive objectives _ nenaléhavé cíle , ([eko.])
non-Congressional _ nekongresový ,
non-content _ osoba hlasující proti návrhu ,
non-contentious _ nesporný , (adj:)
non-controversial _ nekontroverzní ,
non-dazzling _ antireflexní ,
non-delivery _ nedoručení ,
non-destructive _ neničivý ,
non-drinkers _ abstinenti ,
non-driver _ ne-řidič ,
non-durable goods _ zboží krátkodobé spotřeby ,
non-English _ neanglický ,
non-eroding water velocity _ nevymílací rychlost vody , ([eko.])
non-essential _ nepodstatný , (adj:)
non-essential commodities _ ne-esenciální komodity , ([eko.])
non-event _ neúspěch ,
non-exclusion _ nevylučitelnost , ([eko.])
non-existence _ neexistence ,
non-existent _ neexistující , (adj:)
non-ferrous _ neželezný , (adj:)
non-fiction _ literatura faktu ,
non-fictional _ nefiktivní ,
non-functional _ nefunkční ,
non-governmental organization _ NGO nevládní organizace (angl.) , ([eko.])
non-governmental organization _ nevládní organizace , ([eko.])
non-holistic _ neholistický , ([eko.]) , (Filozofický přístup kdy celek je více než pouhá suma částí)
non-human _ nelidský , (adj:)
non-interest-bearing _ bezúročná půjčka ,
non-interest-bearing _ nezúročitelný , (adj:)
non-interference _ nezasahování , (n:)
non-interference _ nevměšování se ,
non-intervention _ nezasahování , (n:)
non-interventionist _ neintervencionista , (n:)
non-invasive _ nevyžadující narušení kůže ,
non-ionic _ neionogenní ,
non-linear _ nelineární , (adj:)
non-linear dose response relation _ nelineární vztah dávka-odezva , ([eko.])
non-linearity _ nelineárnost ,
non-logical _ nelogický ,
non-member _ nečlen ,
non-metallic _ nekovový ,
non-moral _ nemorální ,
non-natural _ nepřírodní ,
non-negotiable _ nevyjednavatelný ,
non-nuclear _ beznukleární , (adj:)
non-observance _ nedodržení , (n:)
non-outflow area _ bezodtoková oblast , ([eko.])
non-overflow dike _ nepřelivná ochranná hráz , ([eko.])
non-participating _ neúčastnící se ,
non-participation _ neúčast ,
non-partisan _ nestranný , (adj:)
non-party _ bezpartijní , (adj:)
non-party _ nestranický , (adj:)
non-payment _ neplacení , (n:)
non-physical _ nehmotný , (adj:)
non-point air pollution source _ plošný zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
non-point water pollution source _ plošný zdroj znečištění vody , ([eko.])
non-polar extractive substance _ nepolární extrahovatelná látka (NEL) , ([eko.])
non-political _ nepolitický , (adj:)
non-productive _ neproduktivní ,
non-professional _ neprofesionální ,
non-profit _ neziskový , (adj:)
non-profit-making _ neziskový ,
non-proliferation _ nešíření , (n:)
non-renewable _ neobnovitelný ,
non-renewable natural resource _ neobnovitelný přírodní zdroj , ([eko.])
non-renewable resource _ neobnovitelné zdroje , ([eko.]) , (Přírodní zdroj, který nemůže být nahrazen ani obnoven, jestliže byl využit (nebo použit jako vstup do ekonomického systému), př. nerostné suroviny.)
non-renewable resources _ neobnovitelné zdroje , ([eko.])
non-repudation _ nepopiratelnost , ([it.])
non-resident _ nerezident , (n:)
non-resident _ ten, kdo neobývá ,
non-resident _ nerezidentní , ([it.]) , ((program))
non-resistance _ neodporování , (n:)
non-returnable _ nevratný ,
non-reversable landscape change _ nevratná změna krajiny , ([eko.])
non-scientific _ nevědecký ,
non-scientist _ nevědec ,
non-selective herbicide _ neselektivní herbicid , ([eko.])
non-sexual _ bezpohlavní , (adj:)
non-slip _ neklouzavý , (adj:)
non-smoker _ nekuřák ,
non-specialist _ neprofesionál , (n:)
non-specific _ neurčitý , (adj:)
non-specific plant resistance _ nespecifická odolnost rostliny , ([eko.])
non-standard _ nestandardní , (adj:)
non-starter _ neúspěšný člověk ,
non-stop _ nepřetržitý , (adj:)
non-stop _ bez zastávky ,
non-taxable _ nezdanitelný , ([eko.])
non-technical _ netechnický , (adj:)
non-toxic _ netoxický , (adj:)
non-transferable _ nepřenosný , (adj:)
non-uniform _ nestejnorodý ,
non-urgent _ nenaléhavé , (adj:)
non-use value _ neužitná hodnota , ([eko.])
non-user _ neuživatelský , (adj:)
non-verbal _ mimoverbální , (adj:)
non-verbally _ mimoverbálně ,
non-verbally _ neverbálně ,
non-viable fish stocks _ neživotaschopné zásoby rybí populace , ([eko.])
non-violence _ nenásilí ,
non-violent _ nenásilný , (adj:)
non-waste technology _ bezodpadová technologie , ([eko.])
non-white _ barevný člověk ,
nonabrasive _ neobroušený ,
nonabsorbent _ nepohlcující ,
nonacademic _ neakademický ,
nonacceptance _ nepřijetí ,
nonacceptance _ nesouhlas ,
nonacid _ nekyselý , ([chem.])
nonactive _ neaktivní ,
nonadaptive _ nepřizpůsobivý ,
nonaddictive _ nenávykový ,
nonadherent _ nepřilnavý ,
nonadhesive _ nepřilnavý ,
nonadjacent _ nepřiléhavý ,
nonadjustable _ neregulovatelný ,
nonadjustable _ nenastavitelný ,
nonadjustable _ nepřizpůsobitelný ,
nonadministrative _ mimo-administrativní ,
nonage _ nezletilost ,
nonaggression _ neútočení , (n:)
nonaggression pact _ smlouva o neútočení ,
nonagon _ devítiúhelník , (n:)
nonalcoholic _ nealkoholický ,
nonaligned _ neutrální , (adj:)
nonaligned _ neangažovaný ,
nonaligned _ nestranný ,
nonalignment _ neangažovanost , (n:)
nonallergic _ protialergický ,
nonappearance _ nedostavení se ,
nonappearance _ nedostavení se někam ,
nonassignable _ nepřevoditelný , (adj:)
nonassignable _ nepřiřaditelný ,
nonathletic _ neatletický ,
nonattainment areas _ oblasti s nadstandardním znečištěním , ([eko.])
nonattendance _ neúčast , (n:)
nonattendance _ absence ,
nonautomotive _ nesamočinný ,
nonavailability _ nedostupnost ,
nonbasic _ neelementární ,
nonbeliever _ nevěřící ,
nonbelligerency _ válečný stav ,
nonbelligerent _ nebojechtivý ,
nonbelligerent _ neválčící ,
nonbinding standards _ nezávazné standardy , ([eko.])
nonbiodegradable _ biologicky nerozložitelný ,
nonblocking _ nebránící ,
nonbreakable _ nepřerušitelný ,
nonbreakable _ nerozbitný ,
nonburnable _ nehořlavý ,
noncaloric _ nekalorický ,
noncancerous _ nekarcinogenní ,
nonce _ příležitostný ,
nonce word _ slovo u příležitosti ,
nonchalance _ nonšalance ,
nonchalant _ nonšalantní ,
nonchalantly _ nonšalantně ,
nonchargeable _ nekalkulovatelný ,
nonclassical _ neklasický , (adj:)
nonclerical _ necírkevní ,
nonclerical _ světský ,
nonclerical _ neúřednický ,
nonclinical _ neklinický ,
noncollectable _ nevymahatelný ,
noncollectable _ nesplatný ,
noncom _ poddůstojník , , ((zkráceně z noncommissioned officer))
noncombatant _ nebojující příslušník vojska , (n:)
noncombatant _ civilista , (n:)
noncombatant _ nebojovný ,
noncombustible _ nehořlavý ,
noncommercial _ nekomerční ,
noncommissioned officer _ poddůstojník ,
noncommittal _ nic neříkající , (adj:)
noncommittal _ vyhýbavý , (adj:)
noncommittal _ nevýrazný ,
noncommittal _ nespáchání ,
noncommittal _ nestranný ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line