Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

impetuousness _ neuváženost , (n:)
impetuousness _ impulzivnost , (n:)
impetus _ setrvačnost ,
impetus _ popud ,
impetus _ hnací síla ,
impetus _ impuls ,
impiety _ bezbožnost , (n:)
impinge _ zasahovat , (v:)
impinge _ přesahovat , (v:)
impinge _ narážet , (v:)
impinge on _ narazit na ,
impingement _ srážka , (n:)
impingement _ silně ovlivňující , (adj:)
impingement _ zasahování do něčeho ,
impinging _ zasahování , (n:)
impious _ hříšný , (adj:)
impious _ bezbožný , (adj:)
impish _ uličnický , (adj:)
impishly _ uličnicky , (adv:)
impishness _ uličnictví , (n:)
implacability _ nesmiřitelnost , (n:)
implacable _ nesmiřitelný , (adj:)
implacably _ nesmiřitelně , (adv:)
implant _ implantovat , (v:)
implant _ implantát , (n:)
implant _ vpravit , (v:)
implant _ zasadit , (v:)
implant _ vštípit , (v:)
implantation _ implantace , (n:)
implanted _ implantovaný , (adj:)
implants _ zasazuje , (v:)
implants _ implantuje , (v:)
implausibility _ nepravděpodobnost , (n:)
implausible _ nepravděpodobný , (adj:)
implausibly _ nepravděpodobně , (adv:)
implement _ uskutečnit , (v:)
implement _ provést ,
implement _ provést, splnit , ([eko.])
implement _ realizovat , (v:)
implement _ zavést , (v:)
implement _ implementovat , ([it.])
implementable _ implementovatelný , (adj:)
implementation _ zavedení , (n:)
implementation _ uskutečnění , (n:)
implementation _ realizační , (n:)
implementation _ realizace , (n:)
implementation _ provedení , (n:)
implementation _ provedení, zavedení , ([eko.])
implementation _ implementace , (n:)
implementation lag _ implementační zpoždění , ([eko.])
implementations _ implementace , (n:)
implemented _ implementovaný , (adj:)
implementer _ realizátor , (n:)
implementing _ realizující , (adj:)
implementing _ provádění , (n:)
implementing _ prováděcí , (adj:)
implementing _ implementující , (adj:)
implements _ realizuje , (v:)
implements _ implementuje , (v:)
implicate _ implikovat ,
implicate _ zaplést ,
implicate _ prokázat účast ,
implicate _ naznačit ,
implicated _ zapletený , (adj:)
implication _ důsledek ,
implication _ implikace , ([mat.])
implications _ implikace , (n:)
implicative _ implikující , (adj:)
implicit _ předpokládaný , (adj:)
implicit _ implicitní , (adj:)
implicit cost _ implicitní náklady , ([fin.]) , (http://en.wikipedia.org/wiki/Implicit_cost)
implicit rights transfer _ přenos implicitních práv , ([eko.])
implicit tax rate _ implicitní daňová sazba , ([eko.])
implicitly _ implicitně , (adv:)
implicitness _ skrytost , (n:)
implicitness _ nevyslovenost , (n:)
implicitness _ implicitnost , (n:)
implied _ zahrnutý , (adj:)
impliedly _ implicitně , (adv:)
implies _ zahrnuje , (v:)
implies _ naznačuje , (v:)
implode _ implodovat ,
imploded _ implodoval , (v:)
implore _ zapřísahat , (v:)
imploring _ prosebný ,
imploringly _ prosebně , (adv:)
implosion _ imploze , (n:)
implosive _ implozivní , (adj:)
imply _ implikovat ,
imply _ vyplývat , (v:)
imply _ naznačovat ,
imply _ zahrnovat , (v:)
imply _ zahrnout , (adv:)
imply _ začleňovat , (v:)
imply _ obsahovat , (v:)
imply _ naznačit ,
imply _ vyplývá ,
imply _ implikuje ,
implying _ zahrnování , (n:)
impolite _ nezdvořilý , (adj:)
impolite _ neslušný ,
impoliteness _ nezdvořilost , (n:)
impolitic _ nerozumný , (adj:)
impolitic _ politicky nesprávný ,
imponderable _ nevypočitatelná okolnost , (n:)
import _ dovoz , ([eko.])
import _ dovézt ,
import _ importovat ,
import _ význam ,
import _ dovážet , (v:)
import _ import , (v:)
import duty _ dovozní clo ,
import levy _ dovozní daň (poplatek) , ([eko.])
import licence _ dovozní licence , ([eko.])
import quota _ dovozní kvóta , ([eko.])
import restrictions _ dovozní restrikce (omezení) , ([eko.])
import substitution _ substituce dovozu ,
import surcharge _ dovozní přirážka , ([eko.])
import trade _ dovozní obchod , ([eko.])
importable _ importovatelný , (adj:)
importable _ dovozuschopný , (adj:)
importance _ význam ,
importance _ důležitost , (n:)
important _ závažný ,
important _ vážný ,
important _ naléhavý ,
important _ důležitý , (adj:)
important _ významný ,
importantly _ důležitě , (adv:)
importation _ import , (n:)
importation _ dovážení , (n:)
imported _ importovaný , (adj:)
imported _ dovezený , (adj:)
imported _ dovážený , (adj:)
importer _ importér , (n:)
importer _ dovozce , (n:)
importing _ dovoz , (n:)
importing _ importování , (n:)
imports _ importuje , (v:)
imports _ dovozy , (n: pl.)
importunate _ dotěrný , (adj:)
importunate _ obtížný , (adj:)
importunately _ dotěrně , (adv:)
importune _ obtěžovat , (v:)
importunity _ neodbytnost , (n:)
importunity _ dotěrnost , (n:)
imposable _ uvalitelný , (adj:)
impose _ zavést ,
impose _ vnutit ,
impose _ uvalit , , ((např. embargo, vyšší daně))
impose a tax on sth _ uvalit daň na co ,
imposed _ vynucený , (adj:)
imposes _ vnucuje , (v:)
imposes _ uvaluje , (v:)
imposes _ ukládá , (v:)
imposing _ vnucování , (n:)
imposing _ ukládání , (n:)
imposing _ impozantní , (adj:)
imposition _ poplatek, uložení , ([eko.])
imposition _ uvalení , (n:)
imposition _ uložení , (n:)
impossibility _ nemožnost , (n:)
impossible _ nemožné , (adj:)
impossible _ možný ,
impossible _ nemožný ,
impossibly _ nemožně , (adv:)
impost _ pata oblouku ,
imposter _ podvodník , (n:)
impostor _ šejdíř , (n:)
impostor _ podvodník , (n:)
impostors _ podvodníci ,
imposture _ podvod , (n:)
impotence _ nemohoucnost , (n:)
impotence _ bezmocnost , (n:)
impotence _ impotence , (n:)
impotency _ impotence , (n:)
impotency _ bezmocnost , (n:)
impotent _ bezmocný , (adj:)
impotent _ neschopný , (adj:)
impotent _ impotentní , (adj:)
impotently _ nemohoucně , (adv:)
impound _ zabavit , (v:)
impound _ zabavit, zavřít, zkonfiskovat , ([eko.])
impounded _ zabavený , (adj:)
impounding _ zabavení, konfiskace , ([eko.])
IMPOV _ In My Point Of View , ([zkr.])
impoverish _ zbídačit , (v:)
impoverish _ ochudit ,
impoverished _ zchudlý , (adj:)
impoverished _ ochuzený , (adj:)
impoverishment _ zbídačení ,
impoverishment _ vyčerpanost ,
impoverishment _ vyčerpání ,
impoverishment _ vymrskání ,
impoverishment _ ochuzení ,
impoverishment _ ožebračení ,
impracticability _ neproveditelnost , (n:)
impracticable _ neproveditelný , (adj:)
impractical _ nepraktický , (adj:)
impracticality _ neproveditelnost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line