Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

intermediate good _ meziprodukt , ([eko.])
intermediate product _ mezi produkt , ([eko.]) , (Vstup nebo výstup (z jednotkového procesu), který vyžaduje další zpracování.)
intermediate product _ meziprodukt , ([eko.])
intermediate school _ střední škola , (n:)
intermediate target _ zprostředkovaný cíl , ([eko.])
intermediation _ zprostředkování , (n:)
interment _ pohřeb ,
intermezzo _ mezihra , (n:)
interminable _ nekonečný , (adj:)
interminably _ nekonečně , (adv:)
intermingle _ smísit , (v:)
intermingle _ promíchat , (v:)
intermingled _ smíšený , (adj:)
intermission _ přestávka , (n:)
intermission _ přerušení , (n:)
intermission _ pauza , (n:)
intermit _ zastavit , (v:)
intermit _ přerušit , (v:)
intermittent _ střídavý , (adj:)
intermittent _ přerušovaný , (adj:)
intermittent _ nesouvislý , (adj:)
intermittent _ občasný , (adj:)
intermittent contact _ sporadický kontakt , (n:)
intermittent fault _ přechodný poruchový stav ,
intermittent spring _ intermitentní pramen , ([eko.])
intermittently _ přerušovaně , (adv:)
intermittently _ nesouvisle , (adv:)
intermix _ smísit , (v:)
intermolecular _ mezimolekulový , (adj:)
intermolecular _ mezimolekulární , (adj:)
intern _ stážista , (n:)
intern _ internovat , (v:)
internal _ tuzemský , (adj:)
internal _ interní ,
internal _ vnitřní ,
internal audit _ vnitřní audit , ([eko.])
internal drain _ vnitřní drén (hráze) , ([eko.])
internal environment _ vnitřní prostředí , ([eko.])
internal permit trading _ vnitřní obchod s povoleními , ([eko.])
internal Respiration _ vnitřní respirace , ([eko.])
internal water _ vnitřní voda , ([eko.])
internalisation _ internalizace , (n:)
internalise _ přijmout za vlastní , (adj:)
internalise _ internalizovat , (v:)
internalization _ internalizace , (n:)
internalize _ přijmout za vlastní , (adj:)
internalize _ internalizovat , (v:)
internalized costs _ internalizované náklady , ([eko.])
internalizing externalities _ internalizace externalit , ([eko.])
internally _ vnitřně , (adv:)
internally _ interně , (adv:)
internals _ vnitřní zařízení , (n:)
international _ internacionál ,
international _ mezistátní ,
international _ mezinárodní , (adj:)
International Atomic Energy Agency _ International Atomic Energy Agency IAEA , ([eko.])
International Atomic Energy Agency _ IAEA International Atomic Energy Agency , ([eko.])
International Bank for Reconstruction and Development _ Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj , ([eko.])
International Biological Programme _ International Biological Programme IBP , ([eko.])
International Biological Programme _ IBP International Biological Programme , ([eko.])
International Board for Plant Genetic Resources _ International Board for Plant Genetic Resources IBPGR , ([eko.])
International Board for Plant Genetic Resources _ IBPGR International Board for Plant Genetic Resources , ([eko.])
International Commission on Radiological Protection _ International Commission on Radiological Protection ICRP , ([eko.])
International Commission on Radiological Protection _ ICRP International Commission on Radiological Protection , ([eko.])
International Commodities Clearing House /ICCH/ _ Mezinárodní komoditní clearingový dům , ([eko.])
international commodity agreements _ mezinárodní dohody o komoditách , ([eko.])
International Council of Scientific Unions _ International Council of Scientific Unions ICSU , ([eko.])
International Council of Scientific Unions _ ICSU International Council of Scientific Unions , ([eko.])
International Energy Agency (IEA). _ mezinárodní agentura pro energii , ([eko.])
International Finance Corporation _ Mezinárodní peněžní korporace , ([eko.])
international franchise agreements _ mezinárodní dohody o koncesích , ([eko.])
International Geophysical Cooperation _ International Geophysical Cooperation , ([eko.])
International Geophysical Year _ International Geophysical Year IGY , ([eko.])
International Geophysical Year _ IGY International Geophysical Year , ([eko.])
International Geosphere-Biosphere Programme _ International Geosphere-Biosphere Programme , ([eko.])
International Hydrological Decade _ International Hydrological Decade , ([eko.])
International Institute for Environment and Development _ International Institute for Environment and Development IIED , ([eko.])
International Institute for Environment and Development _ IIED International Institute for Environment and Development , ([eko.])
International Labor Organization _ Mezinárodní organizace práce ,
International Labour Organization /ILO/ _ Mezinárodní organizace práce , ([eko.])
international law _ mezinárodní zákon , ([eko.])
International Monetary Fund /IMF/ _ Mezinárodní měnový fond , ([eko.])
international money market _ mezinárodní měnový trh , ([eko.])
International Phonetic Alphabet _ Mezinárodní fonetická abeceda , (n:) , (prostředek k jednotnému popisu výslovnosti)
International Referral System _ IRS International Referral System , ([eko.])
International Referral System _ International Referral System IRS , ([eko.])
international reserves _ mezinárodní rezervy , ([eko.])
international scale _ mezinárodní měřítko ,
international trade _ mezinárodní obchod , ([eko.])
International Union for Conservation of Nature *** _ International Union for Conservation of Nature *** , ([eko.])
International Union for Corservation of Nature *** _ IUCN International Union for Conservation of Nature *** , ([eko.])
International Year of the Quiet Sun _ International Years of the Quiet Sun IQSY , ([eko.])
International Years of the Quiet Sun _ IQSY International Years of the Quiet Sun , ([eko.])
internationalisation _ zmezinárodnění , (n:)
internationalisation _ internacionalizace , (n:)
internationalise _ zmezinárodnit , (v:)
internationalised _ zmezinárodnil , (v:)
internationalism _ internacionalismus , (n:)
internationalist _ internacionalista , (n:)
internationalization _ zmezinárodnění , (n:)
internationalize _ zmezinárodnit , (v:)
internationalized _ zmezinárodnil , (v:)
internationalized _ zmezinárodněný , (adj:)
internationally _ světově , (adv:)
internationally _ mezinárodně , (adv:)
internationally _ internacionálně , (adv:)
internecine _ bratrovražedný , (adj:)
internee _ internovaná osoba , (n:)
Internet _ internet , (n:)
internet browser _ internetový prohlížeč , ([it.])
internist _ internista , (n:)
internment _ internace , (n:)
internship _ zácvik , (n:)
internship _ počáteční praxe ,
internships _ zácviky ,
internships _ počáteční praxe ,
internuclear _ mezijaderný , (adj:)
internuclear _ internukleární , (adj:)
interocular _ mezioční , (adj:)
interoperability _ interoperabilita , (n:)
interoperable _ schopný spolupráce ,
interpellate _ interpelovat , (v:)
interpellation _ interpelace , (n:)
interpenetrate _ proniknout , (v:)
interpenetration _ proniknutí , (n:)
interpenetration _ vzájemný průnik ,
interpersonal _ mezilidský , (adj:)
interpersonal comparisons of utility _ interpersonální porovnání užitku , ([eko.])
interplanetary _ meziplanetární , (adj: [astr.])
interplay _ souhra , (n:)
interpolatable _ interpolovatelný , (adj:)
interpolate _ proložit , (v:)
interpolate _ interpolovat , (v:)
interpolated _ interpolovaný , (adj:)
interpolated _ interpoloval , (v:)
interpolating _ interpolace , (n:)
interpolation _ interpolace , (n:)
interpolations _ interpolace , (n:)
interpose _ zasáhnout , (v:)
interpose _ zakročit , (v:)
interposed _ zasáhl , (v:)
interposed _ zakročil , (v:)
interposed _ vložený , (adj:)
interposed _ nastrčený , (adj:)
interposition _ zákrok , (n:)
interposition _ vsunutí , (n:)
interpret _ tlumočit , (v:)
interpret _ interpretovat ,
interpret _ vyložit ,
interpret _ vykládat ,
interpretable _ vysvětlitelný , (adj:)
interpretable _ vyložitelný , (adj:)
interpretation _ výklad , (n:)
interpretation _ tlumočení , (n:)
interpretation _ interpretace ,
interpretational _ vysvětlující , (adj:)
interpretations _ interpretace , (pl.)
interpretative _ výkladový , (adj:)
interpretative _ interpretační , (adj:)
interpreted _ tlumočil , (v:)
interpreted _ interpretovaný , (adj:)
interpreter _ tlumočnice , (n:)
interpreter _ tlumočník , (n:)
interpreters _ tlumočníci , (n: pl.)
interpreting _ interpretování , (n:)
interpretive _ výkladový , (adj:)
interpretive _ interpretační , (adj:)
interpretively _ interpretativně , (adv:)
interprets _ interpretuje , (v:)
interprocess _ meziprocesový , (adj:)
interracial _ mezirasový , (adj:)
interrate period _ mezidávkové období , ([eko.])
interregional trade-offs _ meziregionální rozdíly , ([eko.])
interregnum _ bezvládí ,
interrelate _ dát do vzájemného vztahu ,
interrelate _ být ve vzájemném vztahu ,
interrelated _ mající vzájemný vztah ,
interrelatedness _ oboustranný vztah ,
interrelation _ vzájemný vztah ,
interrelationship _ vztah , (n:)
interrelationship _ vzájemný vztah ,
interrogate _ vyslýchat ,
interrogate _ vyslechnout ,
interrogate _ tázat se ,
interrogated _ vyslýchaný , (adj:)
interrogates _ vyslýchá , (v:)
interrogating _ vyslýchající , (adj:)
interrogating _ vyslýchání ,
interrogation _ výslech ,
interrogations _ výslechy ,
interrogative _ zvídavý , (adj:)
interrogative _ všetečný , (adj:)
interrogative _ tázavý , (adj:)
interrogative _ pátravý , (adj:)
interrogatively _ tázavě , (adv:)
interrogator _ vyšetřovatel , (n:)
interrogatory _ výslech , (n:)
interrogatory _ vyšetřovací , (adj:)
interrogatory _ dotazník , (n:)
interrupt _ přerušit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line