Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

indigence _ chudoba , (n:)
indigene _ domorodec , (n:)
indigenous _ vrozený ,
indigenous _ vlastní ,
indigenous _ původní ,
indigenous _ pocházející z ,
indigenous _ jsoucí původem ,
indigenous _ domácí ,
indigenous _ domorodý ,
indigent _ chudý , (adj:)
indigestibility _ nestravitelnost , (n:)
indigestible _ nestravitelný , (adj:)
indigestion _ špatné trávení , (n:)
indignant _ rozhořčený , (adj:)
indignant _ pobouřený , (adj:)
indignantly _ rozhořčeně , (adv:)
indignation _ rozhořčení , (n:)
indignation _ pobouření , (n:)
indignity _ urážlivé chování , (n:)
indigo _ indigo , (n:)
indigo _ indigově modrý ,
Indira _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
indirect _ nepřímý ,
indirect environmental benefits _ nepřímé environmentální výnosy , ([eko.])
indirect harmfulness _ nepřímá škodlivost , ([eko.])
indirect incentives _ nepřímé stimuly , ([eko.])
indirect pollution taxes _ nepřímé daně za znečištění , ([eko.])
indirect speech _ nepřímá řeč ,
indirect tax _ nepřímá ,
indirect tax _ nepřímá daň ,
indirect taxation _ nepřímé zdanění , ([eko.])
indirect value _ nepřímá hodnota , ([eko.])
indirection _ bezcílnost , (n:)
indirectly _ nepřímo , (adv:)
indirectness _ nepřímost , (n:)
indiscernible _ nerozlišitelný , (adj:)
indiscernible _ nerozeznatelný , (adj:)
indiscernibles _ nerozeznatelnost , (n:)
indiscernibles _ nerozlišitelnost , (n:)
indiscipline _ neukázněnost , (n:)
indiscipline _ nekázeň ,
indiscreet _ netaktní , (adj:)
indiscreet _ nediskrétní ,
indiscreet _ indiskrétní , (adj:)
indiscreetly _ neuváženě , (adv:)
indiscreetly _ indiskrétně , (adv:)
indiscretion _ netaktnost , (n:)
indiscretion _ nediskrétnost , (n:)
indiscriminate _ nevybíravý , (adj:)
indiscriminate _ nekritický , (adj:)
indiscriminately _ neurčitě , (adv:)
indispensability _ nezbytnost , (n:)
indispensable _ nepostradatelný , (adj:)
indispensably _ nepostradatelně , (adv:)
indispose _ znechutit , (v:)
indispose _ indisponovat , (v:)
indisposed _ indisponovaný , (adj:)
indisposition _ indispozice , (n:)
indisputable _ nesporný , (adj:)
indisputably _ nepopíratelně , (adv:)
indissoluble _ nerozlučitelný , (adj:)
indissoluble _ nerozborný , (adj:)
indissoluble _ nerozlučný ,
indissolubly _ nerozlučitelně , (adv:)
indistinct _ nezřetelný , (adj:)
indistinct _ neurčitý , (adj:)
indistinctly _ nezřetelně , (adv:)
indistinctness _ nezřetelnost , (n:)
indistinctness _ neurčitost , (n:)
indistinguishable _ nerozeznatelný , (adj:)
indistinguishably _ nerozlišitelně , (adv:)
indite _ sestavit , (v:)
indite _ sepsat , (v:)
indium _ indium , (n:)
individual _ jedinec , (n:)
individual _ individuum ,
individual _ osobitý , (adj:)
individual _ jednotlivec ,
individual _ individuální ,
individual _ jednotlivý ,
Individual Retirement Account (IRA). _ individuální důchodový účet , ([eko.])
individual risk _ riziko jednotlivce , ([eko.]) , (Pravděpodobnost, se kterou exponovaný jednotlivec utrpí poškození zdraví. Toto riziko, není-li řečeno jinak, je shodné s rizikem pro populaci.)
individual saprobic index _ individuální saprobní index (Si) , ([eko.])
Individual Transfer Quotas Scheme, ITQS _ schéma kvót individuálního přenosu , ([eko.])
individualism _ individualismus , (n:)
individualist _ individualista , (n:)
individualistic _ individualistický , (adj:)
individuality _ individualita ,
individualization _ individualizace , (n:)
individualize _ individualizovat , (v:)
individually _ individuálně , (adv:)
individuals _ jednotlivci , (n: pl.)
individuals _ jedinci , (n: pl.)
individuate _ dát individualitu ,
individuation _ individualizace , (n:)
indivisibility _ nedělitelnost , (n:)
indivisible _ nedělitelný , (adj:)
indivisible _ nedílný , (adj:)
indivisibly _ nedělitelný ,
Indo-European _ Indoevropský , ([zem.] 6 6)
Indochina _ Indočína , ([zem.] 6 6)
Indochinese _ Indočínský , ([zem.] 6 6)
indocile _ nevychovatelný , (adj:)
indoctrinate _ naočkovat , (v:)
indoctrinated _ naočkovaný , (adj:)
indoctrination _ naočkování , (n:)
indolence _ lenost , (n:)
indolence _ indolence , (n:)
indolent _ pohodlný , (adj:)
indolent _ netečný , (adj:)
indolent _ lhostejný , (adj:)
indolently _ lhostejně , (adv:)
indomitable _ nezkrotný , (adj:)
Indonesia _ Indonésie , (n: [zem.])
indoor _ zimní ,
indoor _ sálový , (adj:)
indoor _ pokojový , (adj:)
indoor _ krytý , (adj:)
indoor _ halový , (adj:)
indoor _ domovní , (adj:)
indoor _ bytový , (adj:)
indoor _ domácí ,
indoors _ uvnitř , (n:)
Indore _ město - Indie , (n: [jmén.])
indorse _ indosovat , (v:)
indorsement _ indosament , (n:)
indrawn _ vtažený , (adj:)
indubitability _ nepochybnost , (n:)
indubitable _ nepochybný , (adj:)
indubitably _ nepochybně , (adv:)
indubitably _ neklamně , (adv:)
induce _ přivodit , (v:)
induce _ způsobit , (v:)
induce _ indukovat , (v:)
induce _ vyvolat , (v:)
induced _ vyvolaný , (adj:)
induced _ indukovaný , (adj:)
induced _ umělý , (adj:)
inducement _ stimul , (n:)
inducement _ popud , (n:)
induces _ vyvolává , (v:)
inducible _ schopný vyvolání , (n:)
inducible _ schopný navození , (n:)
inducing _ vyvolávání , (n:)
induct _ zavést , (v:)
induct _ uvést do úřadu ,
inductance _ induktance , (n:)
inductee _ odvedenec , (n:)
inductee _ branec , (n:)
induction _ indukce , ([mat.] [fyz.])
induction _ odvedení k vojenské službě , (n: [amer.])
induction _ uvedení , (n:)
induction _ úvod , (n:)
induction _ zasvěcení , (n:)
inductive _ induktivní , (adj:)
inductive _ indukční , (adj:)
inductively _ induktivně , (adv:)
inductively _ indukčně , (adv:)
inductor _ induktor , (n:)
indulge _ hovět , (v:)
indulge _ vyhovět , (v:)
indulge _ libovat si , (v:)
indulge _ oddávat se , (v:)
indulge _ dopřát si , (v:)
indulged _ uspokojil , (v:)
indulged _ rozmazlil , (v:)
indulged _ hýčkal , (v:)
indulgence _ slabost , (n:)
indulgence _ požitek , (n:)
indulgence _ záliba , (n:)
indulgence _ odpustek , (n: (círk.))
indulgence _ shovívavost , (n:)
indulgent _ shovívavý , (adj:)
indulgently _ shovívavě , (adv:)
indulger _ osoba dopřávající si něco ,
indulging _ pomyšlení , (n:)
indurate _ ztvrdnout , (v:)
indurate _ zocelit , (v:)
indurate _ zatvrdit , (v:)
indurate _ utužit , (v:)
indurate _ ztvrdlý , (adj:)
indurated _ zatvrdlý , (adj:)
induration _ ztvrdnutí , (n:)
induration _ zatvrdnutí , (n:)
induration _ tvrdnutí , (n:)
industrial _ průmyslový ,
industrial _ industriální ,
industrial air pollution source _ průmyslový zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
industrial development _ průmyslový rozvoj , ([eko.])
industrial landscape _ průmyslová krajina , ([eko.])
industrial policy _ odvětvová (průmyslová) politika , ([eko.])
industrial processes _ průmyslové, odvětvové procesy , ([eko.])
Industrial Revolution _ průmyslová revoluce ,
industrial solid waste _ tuhý průmyslový odpad , ([eko.])
industrial worker _ dělnice , ((female))
industrial worker _ dělník ,
industrialisation _ industrializace , (n:)
industrialise _ industrializovat , (v:)
industrialised _ industrializovaný , (adj:)
industrialism _ industrialismus , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line