Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

indaba _ porada , (n:)
indebted _ zadlužen ,
indebted _ zadlužený , (adj:)
indebtedness _ zadluženost , (n:)
indebtedness to sb _ zavázanost ,
indebtedness to sb _ vděčnost komu ,
indecency _ neslušnost ,
indecent _ sprostý , (adj:)
indecent _ nezdvořilý , (adj:)
indecent _ nevychovaný , (adj:)
indecent _ nemravný , (adj:)
indecent _ necudný , (adj:)
indecent _ neslušný ,
indecently _ sprostě , (adv:)
indecently _ nemravně , (adv:)
indecipherable _ nerozluštitelný , (adj:)
indecision _ nerozhodnost , (n:)
indecisive _ kolísavý , (adj:)
indecisive _ váhavý , (adj:)
indecisive _ nerozhodný , (adj:)
indecisively _ váhavě , (adv:)
indecisively _ nerozhodně , (adv:)
indecisiveness _ nerozhodnost , (n:)
indeclinable _ nesklonný , (adj:)
indecorous _ nezpůsobný , (adj:)
indecorous _ neslušný , (adj:)
indecorous _ nemístný , (adj:)
indeed _ doopravdy ,
indeed _ to snad ne! , ((citoslovce))
indeed _ vskutku ,
indeed _ skutečně ,
indeed _ samozřejmě ,
indeed _ rozhodně ,
indeed _ ovšem ,
indeed _ opravdu ,
indeed _ jistě ,
indeed _ ba ,
indefatigable _ nevyčerpatelný , (adj:)
indefatigable _ neúnavný , (adj:)
indefeasible _ nezcizitelný , (adj:)
indefeasible _ nenapadnutelný , (adj:)
indefeasible _ nedotknutelný , (adj:)
indefensible _ neudržitelný , (adj:)
indefensible _ neomluvitelný , (adj:)
indefensible _ neobhajitelný , (adj:)
indefinable _ nepopsatelný , (adj:)
indefinable _ nedefinovatelný , (adj:)
indefinably _ nepopsatelně , (adv:)
indefinably _ nedefinovatelně , (adv:)
indefinite _ neurčitý , (adj:)
indefinite integral _ neurčitý integrál , (n: [mat.])
indefinite pronoun _ neurčité zájmeno , ([lingv.])
indefinitely _ na neurčito ,
indefinitely _ neurčitě , (adv:)
indefinitely _ natrvalo , (adv:)
indefiniteness _ neurčitelnost , (n:)
indelible _ nesmazatelný ,
indelibly _ nesmazatelně , (adv:)
indelicacy _ netaktnost , (n:)
indelicacy _ neomalenost , (n:)
indelicate _ netaktní ,
indemnification _ odškodnění , (n:)
indemnification _ odškodné ,
indemnify _ odškodnit , (v:)
indemnities _ náhrady škod ,
indemnity _ zajištění ,
indemnity _ pojištění ,
indemnity _ beztrestnost, pojištění , ([eko.])
indemnity _ náhrada škody ,
indemnity _ odškodnění , (n:)
indemonstrable _ neprokazatelný , (adj:)
indemonstrable _ nedokazatelný , (adj:)
indent _ odsazení , (4)
indentation _ zářez , (n:)
indentation _ vroubkování , (n:)
indentation _ vroubek , (n:)
indentation _ odsazení , (n:)
indentations _ zářezy , (n: pl.)
indentations _ odsazení , (pl.)
indented _ vroubkovaný , (adj:)
indented _ členitý , (adj:)
indenting _ zoubkování , (n:)
indenting _ vtisk , (n:)
indenting _ vroubkování , (n:)
indention _ zarážka , (n:)
indents _ odsazuje ,
indenture _ smlouva , (n:)
indenture _ certifikát , (n:)
independence _ samostatnost , (n:)
independence _ nezávislost , (n:)
Independence Day _ Den nezávislosti , ([amer.])
independency _ nezávislost , (n:)
independent _ nezávislý , (adj:)
independent _ samostatný , (adj:)
independent _ individuální ,
independent goods _ nezávislé statky , ([eko.])
Independent Value And Summation IVS. _ nezávislá hodnota a sčítání (IVS) , ([eko.])
independently _ nezávisle ,
indescribable _ nepopsatelný , (adj:)
indescribably _ nepopsatelně , (adv:)
indestructibility _ nezničitelnost , (n:)
indestructible _ nezničitelný , (adj:)
indestructible resources _ nezničitelné zdroje , ([eko.])
indeterminable _ neurčitelný , (adj:)
indeterminacy _ neurčitost , (n:)
indeterminate _ neurčitý , (adj:)
indeterminateness _ neurčitost , (n:)
indeterminateness _ neurčitelnost , (n:)
indetermination _ neurčitost , (n:)
indetermination _ nerozhodnost , (n:)
index _ znak , (n:)
index _ znamení , (n:)
index _ indexovat , (v:)
index _ přepočíst podle indexu ,
index _ exponent , (n:)
index _ opatřit indexem ,
index _ index ,
index _ ukazatel , ([eko.])
index _ rejstřík ,
index card _ kartotéční lístek ,
index finger _ ukazováček ,
index number _ index , (n:)
index number _ poměrové číslo ,
index number _ indexové číslo ,
index of refraction _ index lomu , ([fyz.])
index of saprobity _ S saprobní index , ([eko.])
index of saprobity _ saprobní index (S) , ([eko.])
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). _ Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV) , ([eko.])
index-linked _ indexově vázaný ,
indexation _ indexování , (n:)
indexation _ indexace , (n:)
indexed _ indexovaný , (adj:)
indexer _ zručný pracovník ,
indexes _ indexy , (n: pl.)
indexical _ rejstříkový , (adj:)
indexing _ indexování , (n:)
India _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
India _ Indie , (n: [zem.])
Indian _ Ind ,
Indian _ indiánský , (adj:)
Indian _ Indián ,
Indian _ indický , (adj:)
Indian _ Indický oceán , ([zem.])
Indiana _ stát v USA , (n: [jmén.])
Indianapolis _ hl.m. - Indiana v USA , (n: [jmén.])
indicant _ ukazující , (adj:)
indicate _ ukázat , (v:)
indicate _ naznačovat , (v:)
indicate _ signalizovat , (v:)
indicate _ indikovat ,
indicate _ ukazovat ,
indicate _ naznačit ,
indicate _ označovat ,
indicate _ označit ,
indicated _ uvedený , (adj:)
indicated _ označený , (adj:)
indicated _ indikovaný , (adj:)
indicated resources _ indikované zdroje , ([eko.])
indicates _ ukazuje , (v:)
indicates _ označuje , (v:)
indicating _ ukazující , (adj:)
indicating _ signalizování , (n:)
indicating _ indikování , (n:)
indicating _ označující ,
indication _ indikace ,
indication substance _ indikační látka , ([eko.])
indication test bore hole _ indikační vrt , ([eko.])
indications _ náznaky , (n: pl.)
indicative _ oznamovací způsob slovesa ,
indicative _ oznamovací způsob ,
indicative _ svědčící ,
indicative value (IV) _ IW indikační hodnota (něm.) , ([eko.])
indicative value (IV) _ IV indikační hodnota (angl.) , ([eko.])
indicative value (IV) _ indikační hodnota (IH) , ([eko.])
indicative value (IV) _ IH indikační hodnota , ([eko.])
indicator _ ukazatel, ukazovatel , ([eko.])
indicator _ ukazatel ,
indicator _ směrovka ,
indicator _ indikátor ,
indicator of faecal pollution _ indikátor fekálního znečištění , ([eko.])
indicator plant _ rostlina indikátor , ([eko.])
indicators _ ukazatele , ([eko.])
indicators _ indikátory , (n: pl.)
indicatory _ svědčící , (adj:)
indices _ indexy , (n: pl.)
indict _ obvinit , (v:)
indict _ obžalovat ,
indictable _ žalovatelný , (adj:)
indictable _ obvinitelný , (adj:)
indictment _ obžaloba ,
indifference _ lhostejnost , (n:)
indifference curve _ indiferenční křivka , ([eko.])
indifference map _ indiferenční mapa , ([eko.])
indifferent _ netečný , (adj:)
indifferent _ lhostejný , (adj:)
indifferent _ indiferentní , (adj:)
indifferent _ obstojný , (adj:)
indifferent _ průměrný , (adj:)
indifferently _ lhostejně , (adv:)
indigence _ nouze , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line