Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

incidents _ události , (n:)
incidents _ příhody , (n: pl.)
incidents _ nehody , (n: pl.)
incidents _ incidenty , (n: pl.)
incinerate _ zpopelnit , (v:)
incinerate _ spálit na popel ,
incinerated _ spálený , (adj:)
incineration _ spalování (zpracování kalu) , ([eko.])
incineration _ zpopelnění , (n:)
incineration _ spálení , (n:)
incinerator _ spalovací pec ,
incinerator _ spalovna ,
incipience _ počátek , (n:)
incipient _ vznikající , (adj:)
incise _ vyřezávat , (v:)
incise _ vyřezat , (v:)
incise _ vyrýt , (v:)
incise _ vříznout , (v:)
incise _ rozříznout , (v:)
incise _ naříznout , (v:)
incised _ vyrytý , (adj:)
incising _ vyžezávání , (v:) , (výroba zářezů)
incision _ řez , (n:)
incision _ říznutí , (n:)
incisive _ kousavý , (adj:)
incisiveness _ kousavost , (n:)
incisiveness _ pronikavost např. kritiky ,
incisor _ řezák , (n:)
incitation _ podněcování , (n:)
incite _ podnítit ,
incite _ poštvat ,
incite _ podněcovat ,
incite _ pobuřovat ,
incited _ podnícený , (adj:)
incited _ pobídnutý , (adj:)
incitement _ podněcování , (n:)
inciter _ podněcovatel , (n:)
inciting _ pobízení , (n:)
incivility _ nezdvořilost , (n:)
incivility _ nevychovanost , (n:)
incivility _ hrubost , (n:)
inclemency _ nevlídnost , (n:)
inclement _ nevlídný , (adj:)
inclement _ neúprosný , (adj:)
inclement _ krutý , (adj:) , (živel nebo počasí)
inclement _ drsný , (adj:) , (živel nebo podnebí)
inclination _ náklonnost , (n:)
inclination _ záliba , (n:)
inclination _ sklon , (n:)
inclination _ náchylnost , (n:)
inclination _ inklinace , (n:)
inclinations _ inklinace , (n:)
incline _ svah ,
incline _ naklonit ,
inclined _ nakloněný , (adj:)
inclined _ náchylný , (adj:)
inclined plane _ šikmá plocha , (n:)
inclined plane _ nakloněná rovina , (n:)
inclinometer _ sklonoměr , (n:)
inclinometer _ inklinometr , (n:)
inclose _ obehnat , (v:)
inclose _ ohradit , (v:)
inclose _ obemknout , (v:)
include _ zahrnovat , (v:)
include _ obsahovat ,
included _ zahrnutý ,
included in the price _ v ceně ,
includes _ započítává , (v:)
includes _ zahrnuje , (v:)
including _ včetně ,
inclusion _ inkluze , (n:)
inclusion _ zahrnutí , (n:)
inclusive _ zahrnující , (adj:)
inclusive _ zahrnutý , ([eko.])
inclusive _ včetně ,
inclusively _ inkluzivně , (adv:)
inclusiveness _ kompletnost , (n:)
incognito _ inkognito , (n:)
incognizable _ nepoznatelný , (adj:)
incoherence _ nesouvislost , (n:)
incoherence _ nesoudržnost , (n:)
incoherency _ nesouvislost , (n:)
incoherent _ nesouvislý , (adj:)
incoherent _ nesoudržný , (adj:)
incoherent _ nekoherentní , ([fyz.])
incoherently _ nesouvisle , (adv:)
incombustible _ nehořlavý , (adj:)
income _ výdělek , (n:)
income _ příjmový , (adj:)
income _ příjem ,
income _ důchod ,
income effect _ důchodový efekt ,
income effect _ vliv příjmu , ([eko.])
income effect _ účinek příjmu ,
income inequality and population growth _ nerovnost v příjmu a růst populace , ([eko.])
income statement _ výsledovka , (n:)
income tax _ daň z příjmu ,
incomers _ přistěhovalci , (n: pl.)
incomers _ imigranté ,
incomes _ výdělky , (n: pl.)
incomes _ příjmy , (n: pl.)
incoming _ vstupující , (adj:)
incoming _ vstupní ,
incoming _ docházející , (adj:)
incoming _ příchozí , (adj:)
incoming _ přicházející , (adj:)
incoming _ nastávající , (adj:)
incoming _ budoucí , (adj:)
incommensurability _ nesoudělnost , (n: [mat.])
incommensurable _ nesouměřitelný , (adj:)
incommensurable _ nesoudělný , (adj: [mat.])
incommensurate _ nepřiměřený , (adj:)
incommensurate _ neadekvátní , (adj:)
incommode _ obtěžovat , (v:)
incommode _ působit nesnáze ,
incommodious _ obtížný , (adj:)
incommodious _ nepohodlný , (adj:)
incommunicable _ nevýslovný , (adj:)
incommunicable _ nepopsatelný , (adj:)
incommunicado _ izolovaný , (adj:)
incommunicative _ mlčenlivý , (adj:)
incommunicative _ nesdílný , (adj:)
incomparable _ nesrovnatelný , (adj:)
incomparable _ neporovnatelný , (adj:)
incomparably _ nesrovnatelně , (adv:)
incompatibilities _ nekompatibility , (n: pl.)
incompatibility _ nekompatibilita , (n:)
incompatible _ neslučitelný , (adj:)
incompatible _ nekompatibilní , (adj:)
incompatible _ nevyhovující , (adj:)
incompatible _ disharmonický , (adj:)
incompatible _ nevhodný , (adj:)
incompatibly _ nekompatibility , (adv:)
incompetence _ neschopnost , (n:)
incompetence _ nekompetentnost , (n:)
incompetence _ nekompetence , (n:)
incompetency _ nekompetentnost , (n:)
incompetency _ nekompetence , (n:)
incompetency _ přehmaty ,
incompetent _ neodborný , (adj:)
incompetent _ neschopný , (adj:)
incompetent _ nekompetentní , (adj:)
incompetently _ nezpůsobile , (adv:)
incompetently _ nekompetentně , (adv:)
incomplete _ nedokončený , (adj:)
incomplete _ neúplný , (adj:)
incomplete _ nekompletní , (adj:)
incomplete _ kusý , (adj:)
incompletely _ neúplně , (adv:)
incompletely _ nedokončeně , (adv:)
incompletely mixed system _ systém s neideálním promícháváním (hydrosystém) , ([eko.])
incompleteness _ neúplnost , (n:)
incompleteness _ nedokončenost , (n:)
incompleteness _ nedokonalost , (n:)
incomposible rights _ práva neschopná platit spolu , ([eko.])
incomprehensibility _ nepochopitelnost , (n:)
incomprehensible _ nesrozumitelný , (adj:)
incomprehensible _ nepochopitelný , (adj:)
incomprehensibly _ nepochopitelně , (adv:)
incomprehension _ nepochopení , (n:)
incomprehensive _ nechápající , (adj:)
incompressibility _ nestlačitelnost , (n:)
incompressible _ nestlačitelný , (adj:)
incomputable _ nevypočitatelný , (adj:)
inconceivability _ nepochopitelnost , (n:)
inconceivable _ nemyslitelný ,
inconceivable _ nepředstavitelný ,
inconceivably _ nepředstavitelně , (adv:)
inconceivably _ nepochopitelně , (adv:)
inconclusive _ neprůkazný , (adj:)
inconclusive _ bezvýsledný , (adj:)
inconclusively _ neprůkazně , (adv:)
inconclusiveness _ neprůkaznost , (n:)
inconclusiveness _ bezvýchodnost , (n:)
incongruity _ rozpornost ,
incongruity _ nemístnost ,
incongruity _ nevhodnost ,
incongruous _ nevhodný , (adj:)
incongruously _ nemístně , (adv:)
incongruousness _ rozporuplnost , (n:)
incongruousness _ nevhodnost , (n:)
incongruousness _ neslučitelnost , (n:)
incongruousness _ nepřiměřenost , (n:)
inconsequence _ nesouvislost , (n:)
inconsequence _ nelogičnost , (n:)
inconsequence _ nedůslednost , (n:)
inconsequent _ bezvýznamný , (adj:)
inconsequential _ nezávažný , (adj:)
inconsequential _ nedůležitý , (adj:)
inconsequentially _ bezvýznamně , (adv:)
inconsiderable _ bezvýznamný , (adj:)
inconsiderate _ netaktní ,
inconsiderate _ nešetrný ,
inconsiderate _ bezohledný ,
inconsiderately _ bezohledně , (adv:)
inconsiderateness _ bezohlednost ,
inconsideration _ netaktnost , (n:)
inconsideration _ nešetrnost , (n:)
inconsistence _ rozporuplnost , (n:)
inconsistence _ neslučitelnost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line