Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

equally _ rovnoměrně , (adv:)
equally _ zároveň ,
equals _ rovná se ,
equals sign _ rovnítko , (n: [mat.])
equanimity _ vyrovnanost , (n:)
equanimity _ rovnováha , (n:)
equanimous _ vyrovnaný , (adj:)
equanimous _ vyvážený , (adj:)
equate _ srovnávat , (v:)
equate _ srovnat , (v:)
equated _ vyrovnaný , (adj:)
equated _ srovnaný , (adj:)
equates _ vyrovnává , (v:)
equates _ srovnává , (v:)
equates _ staví na úroveň ,
equating _ rovnání , (n:)
equation _ rovnice , (n: [mat.])
equation of exchange _ rovnice směny , ([eko.])
equations _ rovnice , (pl.)
equator _ rovník , (n:)
equatorial _ rovníkový , (adj:)
Equatorial Guinea _ Rovníková Guinea , (n: [jmén.])
equerry _ královský správce stájí ,
equestrian _ jezdec , (n:) , (na koni)
equestrianism _ krasojezdectví ,
equestrienne _ jezdkyně , (n:) , (na koni)
equiangular _ stejnoúhelný , (adj:)
equiangular _ rovnoúhlový , (adj:)
equidistant _ stejně vzdálený , (adj:)
equilateral _ rovnostranný , (adj:)
equilateral triangle _ rovnostranný trojúhelník , (n: [mat.])
equilibrate _ vyvážit , (v:)
equilibrate _ vyrovnat , (v:)
equilibration _ vyrovnání , (n:)
equilibria _ rovnováha , (n:)
equilibrium _ rovnováha , (n:)
equine _ koňský ,
equine _ kůň , (n:)
equinoctial _ rovnodenní , (adj:)
equinox _ rovnodennost , (n:)
equip _ vyzbrojit , (v:)
equip _ vybavovat ,
equip _ vybavit ,
equipage _ ekvipáž , (n:)
equipartition _ rovnoměrné rozdělení , (n:)
equipment _ výstroj ,
equipment _ zařízení , , ((vybavení))
equipment _ vybavení ,
equipoise _ rovnováha , (n:)
equipotent _ rovnomocný , (adj:)
equipotent _ ekvivalentní ,
equipped _ vybavený , (adj:)
equitable _ spravedlivý ,
equitably _ spravedlivě , (adv:)
equitably _ nestranně , (adv:)
equitation _ jezdectví , (n:)
equities _ akcie , ([eko.])
equities _ jmění , (pl.)
equity _ vlastní jmění akciové společnosti ,
equity _ vlastní kapitál akciové společnosti ,
equity _ spravedlnost , (n:)
equity _ rovnost , (n:)
equity capital _ kmenový kapitál ,
equivalence _ rovnocennost , (n:)
equivalence class _ třída ekvivalence , (n: [mat.])
equivalency _ ekvivalence , (n:)
equivalency factors _ faktory ekvivalentních vlivů , ([eko.])
equivalent _ protihodnota , (n:)
equivalent _ odpovídající ,
equivalent _ protějšek ,
equivalent _ ekvivalentní ,
equivalent _ obdoba ,
equivalent _ rovnocenný , (adj:)
equivalent _ ekvivalent ,
equivalent number of inhabitants _ ekvivalentní počet obyvatel , ([eko.])
equivalent variation _ Ekvivalentní obměna , ([eko.])
equivalently _ ekvivalentně , (adv:)
equivalents _ protějšky , (n: pl.)
equivalents _ obdoby , (n: pl.)
equivalents _ ekvivalenty , (n: pl.)
equivocal _ neurčitý , (adj:)
equivocal _ dvojsmyslný , (adj:)
equivocalness _ neurčitost , (n:)
equivocalness _ nejasnost , (n:)
equivocate _ vytáčet se , (v:)
equivocate _ vykrucovat se , (v:)
equivocation _ dvojznačnost ,
era _ věk , (n:)
era _ období ,
era _ letopočet ,
era _ éra ,
eradicable _ vyhladitelný , (adj:)
eradicate _ vytrhnout z kořene ,
eradicate _ vymýtit ,
eradicate _ vykořenit ,
eradicate _ vyhubit ,
eradicate _ vyhladit ,
eradicated _ vyhubený , (adj:)
eradicated _ vyhlazený , (adj:)
eradication _ vyhubení , (n:)
erasable _ vymazatelný , (adj:)
erasable programmable read-only memory _ mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení , (n:) , (EPROM)
erase _ vymazat , (v:)
erase _ vyhladit , (v:)
erase _ vygumovat ,
erase _ vymazávat ,
erase _ gumovat , (v:)
erase _ smazat , (v:)
erased _ vymazaný , (adj:)
eraser _ zmizík , (n:)
eraser _ guma , (n:)
erases _ vymazává , (v:)
erases _ smazává , (v:)
erasing _ mazací , (adj:)
erasure _ smazání , (v:)
erbium _ erbium ,
ERC _ úvěr na redukci emisí , ([eko.])
ere _ před ,
erect _ ztopořit se ,
erect _ vztyčit , (v:)
erect _ vztyčený , (adj:)
erect _ vybudovat , (v:)
erect _ postavit , (v:)
erected _ vztyčený , (adj:)
erected _ postavený , (adj:)
erectile _ topořivý , (adj:)
erectile _ erektilní ,
erecting _ topořící , (adj:)
erecting _ stavějící , (adj:)
erection _ erekce , (n:)
erectness _ vzpřímenost , (n:)
erector _ erektor , (n:)
eremitic _ poustevnický , (adj:)
eremitical _ poustevnický , (adj:)
eremitism _ poustevnictví , (n:)
erethism _ eretismus ,
erg _ erg , (n:)
ergo _ tudíž ,
ergo _ tedy ,
ergo _ proto ,
ergonomic _ ergonomický , (adj:)
ergonomically _ ergonomicky , (adv:)
ergonomics _ ergonomie , (n:)
ergonomy _ ergonomie , ([eko.])
ergosterol _ ergosterol ,
ergotamine _ ergotamin ,
ergotism _ ergotismus ,
Eric _ Eric , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
erica _ vřes , (n:)
Erich _ Erich , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Erickson _ Erickson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ericson _ Ericson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ericsson _ Ericsson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Erie _ Erie , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
Erik _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Erika _ Erika ,
Erikson _ Erikson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Eriksson _ Eriksson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Erin _ Irsko ,
Erin _ Erin , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
ERINT _ Extended Range Interceptor , ([zkr.] [voj.])
eristic _ hadavy, argumentativni , (adj)
Eritrea _ Eritrea , (n: [jmén.])
Erlang _ Erlang, obecně zaměřený programovací jazyk a běhové prostředí , (n: [it.]) , (http://www.erlang.org/)
ermine _ hermelín , (n:)
ermine _ hranostaj ,
ermine _ kožešina hermelín ,
erne _ orel mořský ,
Erne _ Erne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ernest _ Ernest , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Ernestine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Ernie _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Ernst _ Ernst , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ernst _ Arnošt , (n: [mužs. jméno])
erode _ erodovat , (v:)
erode _ ztratit se ,
erode _ zmizet , , (postupně)
erode _ vymlít ,
erode _ rozrušit , ([přen.])
erode _ rozpadnout se ,
erode _ rozleptat ,
erode _ rozhlodat , ([přen.])
erode _ rozežrat ,
erode _ rozdrobit se ,
erode _ odírat ,
erode _ obrušovat ,
erode _ nahlodat ,
erode _ narušit , ([přen.])
eroded _ vymletý , (adj:)
eroded _ rozežraný , (adj:)
eroded _ erodovaný , (adj:)
erodibility _ erodovatelnost (půdy) , ([eko.])
eroding _ erodování , (n:)
erogenous _ erotogenní , (adj:)
Eros _ amor , (n:)
Eros _ Eros , (n: [jmén.]) , (příjmení)
erosion _ rozrušení , , (horniny)
erosion _ eroze ,
erosion area _ erozní oblast , ([eko.])
erosion base line _ erozní základna , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line