Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

entries _ položky , (n: pl.)
entropic _ entropický ,
entropy _ entropie , ([eko.])
entropy _ střední množství informace ,
entrust _ svěřovat ,
entrust _ svěřit ,
entrusted _ svěřený , (adj:)
entrusted _ pověřený , (adj:)
entry _ přístup , (n:)
entry _ údaj ,
entry _ záznam ,
entry _ vstup ,
entry _ nástup ,
entry _ celní prohlášení , (n:)
entry pass _ průkazka ,
entry visa _ vstupní vízum ,
entry-level _ vstupní úroveň ,
entryway _ vjezd , (n:)
entryway _ vchod , (n:)
entwine _ ovinout se ,
entwine _ oplést se ,
entwine _ zaplést se ,
entwine _ splést se ,
entwine _ proplést se ,
entwined _ spletený , (adj:)
enucleate _ rozluštit , (v:)
enucleation _ enukleace ,
enumerable _ spočetný , (adj:)
enumerable _ počitatelný , (adj:)
enumerate _ vypočítat , (v:)
enumerate _ vyčíslit , (v:)
enumerate _ spočítat , (v:)
enumerated _ vypočítaný , (adj:)
enumerated _ vyčíslený , (adj:)
enumerating _ vyjmenovávající , (adj:)
enumeration _ vyjmenování , (n:)
enumeration _ enumerace , (n:)
enumerative _ výčtový , (adj:)
enumerative _ enumerativní , (adj:)
enumerator _ enumerátor , (n:)
enunciate _ vyslovovat , (v:)
enunciate _ formulovat , (v:)
enunciated _ vyslovoval , (v:)
enunciated _ formuloval , (v:)
enunciation _ výslovnost , (n:)
enunciation _ vyslovení , (n:)
enuresis _ pomočování , (n:)
enuresis _ enuréza , (n:)
envelop _ obklopit ,
envelop _ zabalit ,
envelop _ zahalit ,
envelope _ obálka ,
envelopes _ obálky , (n: pl.)
envelopment _ zahalení , (n:)
envelopment _ obklopení , (n:)
envenom _ otrávit , (v:)
enviable _ záviděníhodný ,
envies _ závidí ,
envious _ nepřející , (adj:)
envious _ závistivý ,
envious - be _ závidět ,
enviously _ závistivě , (adv:)
enviousness _ závistivost , (n:)
environ _ obklopit , (v:)
environment _ okolí , (n:)
environment _ okolní prostředí , (n:)
environment _ životní podmínky ,
environment _ životní prostředí , ([eko.])
environment _ životní ,
environment _ prostředí , (n:)
Environment Industry _ environmentální průmysl , ([eko.])
Environment Liaison Center _ Environment Liaison Center ELC , ([eko.])
Environment Liaison Center _ ELC Environment Liaison Center , ([eko.])
environment protection _ ochrana prostředí , ([eko.])
environment protection act _ zákon o ochraně životního prostředí , ([eko.])
environmental _ environmentální , (adj:)
environmental _ ekologický , (adj:)
environmental _ týkající se prostředí ,
environmental adders _ environmentální sčítání , ([eko.])
environmental allocation _ alokace, přidělení, promítnutí , ([eko.]) , (Promítnutí ekologických vlivů do různých vstupů a výstupů sytému sledovaného produktu. Zúžení pojmu alokace na ekologické efekty (na rozdíl např. od alokace nákladů, pracovních sil apod.).)
environmental aspect _ hledisko vztahu k životnímu prostředí, , ([eko.]) , (Prvek činností organizace, výrobků nebo služeb, který může ovlivňovat životní prostředí.)
environmental aspect _ environmentální aspekt , ([eko.]) , (Prvek činností, výroby nebo služeb organizace, který může ovliňovat životní prostředí. Poznámka : Významný environmentální je environmentální aspekt, který má nebo může mít významný vliv na životní prostředí.)
environmental assets, resource allocation. _ environmentální jmění, alokace zdrojů , ([eko.])
environmental assets, sustainability _ environmentální jmění, udržitelnost , ([eko.])
environmental assets, types of _ environmentální jmění, různé druhy , ([eko.])
environmental audit _ environmentální audit , ([eko.])
environmental auditor _ environmentální auditor , ([eko.]) , (Osoba s kvalifikací, která se týká provádění environmentálních auditů.)
environmental behaviour _ environmentální chování , ([eko.])
environmental burden _ zátěž , ([eko.]) , (Ekologická (méně vhodné environmentální) zátěž Jakákoliv trvalá nebo přechodná změna v životním prostředí, jejímž výsledkem je ztráta přírodních zdrojů nebo zhoršení kvality ovzduší, vody nebo půdy.)
environmental characterization _ charakterizace ekologických vlivů , ([eko.]) , (Analýza, kvantifikace toho, jak hodnocené parametry přispívají k různým vlivům na prostředí. Jednotlivé ekologické vlivy by měly být, kde je to možné, slučovány.)
environmental claim _ environmentální tvrzení , ([eko.])
environmental claim verification _ ověření environmentálního tvrzení , ([eko.])
environmental claims _ ekologická prohlášení (reklama) , ([eko.])
environmental commons _ Společné environmentální statky , ([eko.])
environmental component _ složka prostředí , ([eko.])
environmental condition indicator _ indikátor stavu životního prostředí , ([eko.])
environmental consumerism _ environmentální konzumismus , ([eko.])
environmental declaration _ environmentální prohlášení , ([eko.])
Environmental Defence Fund _ Environmental Defence Fund , ([eko.])
environmental defense fund _ fond environmentální obrany , ([eko.])
environmental economics _ environmentální ekonomie , ([eko.])
environmental engineering _ technologie prostředí , ([eko.])
environmental epidemiology _ epidemiologie prostředí , ([eko.])
environmental ethic _ environmentální etika , ([eko.])
environmental factor _ faktor prostředí , ([eko.])
environmental health _ hygiena prostředí , ([eko.])
environmental impact _ vliv na prostředí ,
environmental impact _ vliv na životní prostředí , ([eko.]) , (Negativní dopady na lidské zdraví, flóru a faunu nebo na budoucí využitelnost přírodních zdrojů, způsobené vstupy a výstupy ze systému.)
environmental impact _ environmentální dopad , ([eko.])
environmental impact assessment _ environmental impact assessment EIA , ([eko.])
environmental impact assessment _ EIA environmental impact assessment , ([eko.])
environmental impact assessment _ hodnocení ekologických vlivů , ([eko.])
environmental impact assessment (eia) _ hodnocení vlivů , ([eko.])
environmental impact assessment directive _ direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí , ([eko.])
environmental impact classification _ klasifikace ekologických vlivů , ([eko.]) , (slučování vstupů a výstupů sledovaného systému (výrobku nebo procesu) a přiřazování jejich vlivů do zvolených kategorií vlivů)
environmental impact statement _ environmental impact statement EIS , ([eko.])
environmental impact statement _ EIS environmental impact statement , ([eko.])
Environmental Impact Statement EIS. _ prohlášení o environmentálním vlivu - EIS , ([eko.])
environmental impact valuation _ oceňování ekologických vlivů , ([eko.]) , (Porovnávání 'vah' jednotlivých ekologických vlivů produktu nebo procesu. Oceňování obvykle zahrnuje interpretaci vlivů, další agregaci, přiřazení 'vah' jednotlivým vlivům, a volbu skorovacího systému údajů.)
environmental improvement assessment _ hodnocení možností zlepšení , ([eko.]) , (Vyhledávání možné redukce negativních vlivů a zvyšování pozitivních ekologických vlastností výrobků nebo procesů.)
environmental inventory analysis _ inventarizační analýza , ([eko.]) , (Shromáždění a kvantifikace všech ekologických zátěží během celého životního cyklu daného produktu nebo provcesu (služby).)
environmental label _ environmentální značka , ([eko.])
environmental labelling _ označování ekologicky šetrných výrobků , ([eko.])
environmental levy _ environmentální daň , ([eko.])
environmental management system _ systém environmentálního managementu , ([eko.]) , (Ta součást celkového systému managementu, která využívá organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k rozvíjení, uplaťnování, dosahování, přrzkoumávání a udržování environmentální politiky.)
environmental management system audit _ audit systému environmentálního managementu , ([eko.]) , (Systematický a dokumentovaný ověřovací proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, které umožňují určit, jestli systém environmentálního managementu stanovaným organizací, a sdělit výsledky tohoto procesu vedení podniku.)
environmental management system audit _ audit systému environmentálního managementu , ([eko.])
environmental management system audit criteria _ kritéria auditu systému environmentálního managementu , ([eko.]) , (zájmy, praktiky, postupy nebo požadavky jako například prvky ISO 14001 a v případě potřeby i všechny další požadavky na EMS, se kterými auditor porovnává shromážděný soubor průkazných informací o systému environmentálního managementu organizace.)
environmental mechanism _ environmentální mechanismus , ([eko.])
environmental objective _ environmentální cíl , ([eko.]) , (Obecný environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, jehož se organizace rozhodne dosáhnout, a který je, pokud je to možné kvalifikovaný.)
environmental performance _ environmentální profil organizace , ([eko.]) , (Měřitelné výsledky systému environmentálního managementu ve vztahu k řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách.)
environmental performance _ environmentální profil , ([eko.])
environmental performance bonds _ závazky k environmentálnímu chování , ([eko.])
environmental performance criterion _ kritérium environmentálního profilu , ([eko.])
environmental performance evaluation _ hodnocení environmentálního profilu , ([eko.])
environmental performance indicator _ indikátor environmentálního profilu , ([eko.])
environmental pesticide stability _ stabilita pesticidu v prostředí , ([eko.])
environmental policy _ environmentální politika , ([eko.]) , (Prohlášení organizace o jejich záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímm celkovému environmentálnímu profil, které poskytuje rámec pro činnosti organizae a pro stanovování environmentálních cílů a cílových hodnot.)
environmental policy instruments _ nástroje environmentální péče , ([eko.])
environmental pollution _ znečištění životního prostředí ,
Environmental Protection Agency _ EPA Environmental Protection Agency , ([eko.])
Environmental Protection Agency _ Environmental Protection Agency EPA , ([eko.])
environmental public policy _ státní ekologická politika , ([eko.])
environmental quality standard _ norma kvality prostředí , ([eko.])
environmental target _ environmentální cílová hodnota , ([eko.]) , (Podrobný požadavek na chování, profil organizace, který tam kde je to možné, kvalifikovaný, platný pro organizaci nebo její část, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo.)
environmentalism _ environmentalismus , ([eko.])
environmentalism _ ekologie , (n:)
environmentalist _ ekolog , (n:)
environmentally _ ekologicky , (adv:)
environmentally concious consumer _ environmentálně uvědomělý spotřebitel , ([eko.])
environments _ prostředí , (pl.)
environmetal component _ složka prostředí , ([eko.])
environs _ prostředí ,
environs _ okolí ,
envisage _ předvídat ,
envisage _ předpokládat , (v:)
envisage _ počítat , , (s něčím)
envisage _ uvažovat , , (o nečem)
envisage _ pojímat ,
envisage _ konfrontovat ,
envisage _ čelit ,
envisaged _ předpokládaný , (adj:)
envisages _ předpokládá , (v:)
envision _ představit si ,
envision _ v duchu vidět ,
envision _ předvídat ,
envisioned _ předvídal , (v:)
envisioning _ předvídání , (n:)
envoy _ vyslanec , (n:)
envoys _ vyslanci , (n: pl.)
envy _ závist ,
envy _ závidět ,
enzootic _ enzootický , (adj:)
enzymatic _ enzymatický , (adj:)
enzyme _ enzym , (n:)
enzymes _ enzymy , (n: pl.)
EO _ Electro-Optical , ([zkr.] [voj.])
EO/IR _ Electro-optical/Infrared , ([zkr.] [voj.])
EOB _ End Of Business , ([zkr.])
EOD _ End Of Discussion , ([zkr.])
EOF _ End Of File , ([zkr.])
EOL _ End Of Lecture , ([zkr.])
eon _ věk , (n:)
eon _ věčnost , (n:)
eosin _ eozín , (n:)
eosin _ fluorescentní barvivo ,
eosinopenia _ eozinopenie , (n:)
EOT _ End Of Thread (i.e., don t reply to this message) , ([zkr.])
EPAD _ Electrically Powered Actuation Device , ([zkr.] [voj.])
eparch _ eparcha ,
epaulet _ nárameník , (n:)
epaulet _ epoleta ,
epee _ kord , (n:)
epenthesis _ epeirogeneze ,
epenthesis _ epenteze , (n: [lingv:]) , (vložení nadbytečné hlásky (např. -u- ve slově sedum))
epenthetic _ epentetický , (adj:)
epexegesis _ vysvětlující dodatek ,
epexegesis _ epexegeze ,
epexegetical _ vysvětlující ,
ephedra _ chvojník , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line