Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

disproving _ vyvrácení , (n:)
disproving _ prokázání , (n:)
disputable _ sporný , (adj:)
disputable _ problematický , (adj:)
disputant _ odpůrce , (n:)
disputant _ debatér , (n:)
disputation _ disputace , (n:)
disputation _ debata , (n:)
disputatious _ svárlivý , (adj:)
disputatious _ hádavý , (adj:)
disputative _ hádavý , (adj:)
disputative _ polemický , (adj:)
disputative _ svárlivý , (adj:)
dispute _ spor ,
dispute _ pochybovat , (v:)
dispute _ mít námitky , (v:)
dispute _ oponovat , (v:)
dispute _ odporovat , (v:)
disputed _ zpochybněný , (adj:)
disputed _ debatoval , (v:)
disputes _ pochybuje , (v:)
disputes _ hádá se ,
disputing _ pochybování , (n:)
disqualification _ vyřazení , (n:)
disqualification _ diskvalifikace , (n:)
disqualified _ diskvalifikovaný , (adj:)
disqualify _ diskvalifikovat , (v:)
disquiet _ znepokojit , (v:)
disquiet _ neklid , (n:)
disquietude _ znepokojení , (n:)
disquisition _ výklad , (n:)
disquisition _ pojednání , (n:)
disregard _ přehlížet , (v:)
disregard _ přehlížení , (n:)
disregard _ nedbání , (n:)
disregard _ nedbat , (v:)
disregard _ podceňování , (n:)
disregard _ ignorování , (n:)
disregarded _ podceňovaný , (adj:)
disregardful _ nedbající , (adj:)
disregardful _ lhostejný , (adj:)
disregarding _ bez ohledu ,
disregarding _ přesto ,
disregarding _ přehlížení ,
disrepair _ havarijní stav ,
disreputable _ pochybný , (adj:)
disrepute _ ostuda , (n:)
disrepute _ nevážnost , (n:)
disrespect _ nevážnost , (n:)
disrespect _ neúcta , (n:)
disrespect _ nerespektování , (n:)
disrespectful _ nezdvořilý , (adj:)
disrespectful _ neuctivý , (adj:)
disrespectfully _ nezdvořile , (adv:)
disrespectfully _ neuctivě , (adv:)
disrobe _ svléct ,
disrobe _ svléci se ,
disrupt _ rozvrátit , (v:)
disrupt _ zničit , (v:)
disrupt _ rozrušit , (v:)
disrupt _ narušit , (v:)
disrupted _ přerušený , (adj:)
disrupted _ narušení , (n:)
disrupting _ narušování , (n:)
disruption _ rozvrat , (n:)
disruptions _ rušení , (pl.) , (n:)
disruptions _ rozvraty , (n: pl.)
disruptions _ narušení , (pl.) , (n:)
disruptive _ rušivý , (adj:)
disruptive _ ničivý , (adj:)
disruptively _ narušivě , (adv:)
disruptor _ narušitel , (n:)
disrupts _ rozrušuje , (v:)
disrupts _ ničí , (v:)
disrupts _ narušuje , (v:)
dissatisfaction _ nespokojenost , (n:)
dissatisfactory _ neuspokojivý , (adj:)
dissatisfied _ nespokojený , (adj:)
dissatisfy _ znepokojit , (v:)
dissatisfy _ neuspokojit , (v:)
dissect _ rozpitvat , (v:)
dissect _ rozebrat , (v:)
dissected _ rozpitvaný , (adj:)
dissected _ členitý , (adj:)
dissection _ pitva , (n:)
dissector _ skalpel , (n:)
dissector _ disektor , (n:)
dissemblance _ přetvářka , (n:)
dissemblance _ pokrytectví , (n:)
dissemble _ přetvařovat se , (v:)
dissemble _ předstírat , (v:)
dissembler _ pokrytec , (n:)
dissembler _ simulant , (n:)
dissembling _ obojetný , (adj:)
disseminate _ rozšiřovat , (v:)
disseminate _ rozsévat , (v:)
disseminate _ rozhlašovat , (v:)
disseminated _ roztroušený , (adj:)
disseminating _ rozšiřování , (v:)
dissemination _ diseminace ,
dissemination _ impregnace ,
dissemination _ rozšiřování , (n:)
disseminator _ šiřitel ,
dissension _ neshoda , (n:)
dissent _ rozpor , (n:)
dissent _ nesouhlas ,
dissenter _ opozičník ,
dissenters _ disidenti , (n:)
dissentient _ nesouhlasící , (adj:)
dissenting _ nonkonformistický ,
dissentious _ hádavý , (adj:)
dissentious _ svárlivý , (adj:)
dissert _ rozprávět , (v:)
dissertation _ diplomová práce ,
dissertation _ rozprava , (n:)
dissertation _ dizertace , (n:)
dissertation _ disertace , (n:)
dissertations _ dizertace , (pl.)
disservice _ ublížení , (n:)
disservice _ poškození , (n:)
dissever _ odříznout , (v:)
dissever _ oddělit , (v:)
dissidence _ nesouhlas s vládou ,
dissident _ disident , (n:)
dissident _ souhlasící ,
dissidents _ disidenti , (n:)
dissimilar _ rozdílný , (adj:)
dissimilar _ odlišný , (adj:)
dissimilar _ nepodobný , (adj:)
dissimilarities _ odlišnosti , (n:)
dissimilarity _ rozdílnost , (n:)
dissimilarity _ odlišnost , (n:)
dissimilation _ disimilace , (n:)
dissimilitude _ rozdílnost , (n:)
dissimilitude _ nepodobnost , (n:)
dissimulate _ simulovat , (v:)
dissimulate _ předstírat , (v:)
dissimulation _ předstírání , (n:)
dissimulator _ pokrytec , (n:)
dissing _ Ukázat někomu, že ho nerespektujeme, například urážkou nebo kritikou. , (v:)
dissipate _ rozptylovat , (v:)
dissipate _ mrhat , (v:)
dissipate _ hýřit , (v:)
dissipated _ rozptyloval , (v:)
dissipated _ rozmařilý , (adj:)
dissipated _ prostopášný , (adj:)
dissipated _ mrhal , (v:)
dissipated _ hýřil , (v:)
dissipation _ rozptýlení (přizpůsobení) , ([eko.])
dissipation _ rozptyl , (n:)
dissipation _ hýření , (n:)
dissipation _ disipace , (n:)
dissipative _ rozptylující , (adj:)
dissociable _ oddělitelný , (adj:)
dissociate _ separovat , (v:)
dissociate _ oddělit , (v:)
dissociation _ separace , (n:)
dissociation _ oddělení , (n:)
dissociation _ disociace , (n:)
dissociative _ disociační , (adj:)
dissolubility _ rozpustnost , (n:)
dissoluble _ rozpustný , (adj:)
dissoluble _ rozložitelný , (adj:)
dissolute _ zhýralý , (adj:)
dissolute _ neřestný ,
dissolute _ nemravný ,
dissoluteness _ zpustlost , (n:)
dissolution _ roztavení , (n:)
dissolution _ rozpouštění , (n:)
dissolution _ rozpad , (n:)
dissolution _ rozklad , (n:)
dissolution _ likvidace , (n:)
dissolution _ zrušení , (n:)
dissolution _ rozpuštění , (n:)
dissolvable _ rozpustitelný , (adj:)
dissolvable _ rozpustný , (adj:)
dissolve _ rozložit ,
dissolve _ rozpouštět ,
dissolve _ rozluštit ,
dissolve _ roztavit ,
dissolve _ zrušit ,
dissolve _ dojmout , (v:)
dissolve _ rozplynout se , (v:)
dissolve _ rozpustit , (v:)
dissolved _ rozpuštěný , (adj:)
dissolved solid substance _ rozpuštěná látka (hydrochemie) , ([eko.])
dissolvent _ rozpouštějící , (adj:)
dissolvent _ rozpouštědlo ,
dissolves _ rozpouští , (v:)
dissolving _ rozpouštěcí , (adj:)
dissonance _ nelibozvuk ,
dissonance _ nesouzvuk ,
dissonance _ nesoulad ,
dissonance _ neshoda ,
dissonance _ disonance ,
dissonant _ neladící , (adj:)
dissonant _ disharmonický , (adj:)
dissuade _ odrazovat , (v:)
dissuade _ nedoporučovat , (v:)
dissuaded _ odrazoval , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line