Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

binder _ vázačka , (n:)
binder _ šanon , (n:)
binder _ pořadač , (n:)
bindery _ knihařská dílna , (n:)
binding _ vázající , (adj:)
binding _ vazba , (n:)
binding _ spojování , (n:)
binding _ spojovací , (adj:)
binding _ vazebný , (adj:)
binding _ závazný , (adj:)
binding _ zavazující , (adj:)
binding _ vázání , (n:)
binding rules _ závazné předpisy ,
binding structures _ závazné struktury , ([eko.])
bindings _ nabídky , (n: pl.)
bindings _ na něčí žádosti ,
binds _ váže ,
binds _ svazuje , (v:)
binds _ zavazuje , (v:)
bindweed _ svlačec , ([bot.])
bine _ výhonek , (n:)
bine _ úponek , (n:)
binge _ flámovat , (v:)
binge _ flám , (n:)
Bingham _ Bingham , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
bingo _ bingo , (n:)
binnacle _ část kompasu ,
binner _ vybírač popelnic ,
binocular _ binokulární , (adj:)
binoculars _ dalekohled , (n:)
binodal _ binodální , (adj:)
binomial _ dvojčlenný , (adj:)
binomial _ binomický , (adj:)
bins _ vyhazuje , (v:)
bins _ popelnice , (pl.)
binuclear _ binukleární , (adj:)
binuclear _ mající dvě jádra ,
bioaccumulation _ biokumulace , ([eko.])
bioaccumulation _ bioakumulace , ([eko.])
bioactivation _ bioaktivace , ([eko.])
bioactivity _ bioaktivita , ([eko.])
bioagens _ bioagens , ([eko.])
bioassay _ biotest (hydrobiologie) , ([eko.])
bioassay _ biotest , ([eko.])
bioassay _ stanovení bioaktivity , ([eko.]) , (Určení biologické aktivity resp. koncentrace testované látky sledováním jejích účinků na laboratorních zvířatech nebo isolovaných orgánech a porovnáním se stavem v nepřítomnosti látky.)
bioassay _ biologická zkouška ,
bioavailability _ biologická dostupnost , ([eko.]) , (Stupeň do jakého se chemická látka stane dostupnou pro cílovou tkáň po podání resp. po expozici.)
biocenology _ synekologie , ([eko.])
biocentre _ biocentrum , ([eko.])
biochemical _ biochemický ,
biochemical engineering _ biochemické inženýrství , ([eko.])
biochemical oxidation _ biochemická oxidace , ([eko.])
biochemical oxygen demand (BOD) _ BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.) , ([eko.])
biochemical oxygen demand (BOD) _ biochemická spotřeba kyslíku (BSK) , ([eko.])
biochemically _ biochemicky ,
biochemist _ biochemik ,
biochemistry _ biochemie ,
biochore _ biochor , ([eko.])
biocide _ biocid , ([eko.])
bioclimatology _ bioklimatologie , ([eko.])
biocoenology _ biocenologie , ([eko.])
biocoenosis _ biocenóza , ([eko.])
bioconcentration _ biokoncentrace , ([eko.])
biocybernetics _ biokybernetika , ([eko.])
biocycle _ biocyklus , ([eko.])
biodegradable _ biologicky odbouratelný ,
biodegradation _ biodegradace , ([eko.])
biodestruction _ biodestrukce , ([eko.])
biodiesel _ bionafta ,
biodiversity _ biologická různost ,
biodiversity prospecting. _ průzkum biodiverzity , ([eko.])
bioelement _ bioprvek , ([eko.])
bioelement _ biogenní prvek , ([eko.])
bioenergetics _ bioenergetika , ([eko.])
bioengineering _ bioinženýrství , ([eko.])
bioethanol _ bioetanol ,
bioethics. _ bioetika , ([eko.])
biofeedback _ biofeedback , (n:)
biofilter _ biofiltr , ([eko.])
biofiltration _ biofiltrace (odpadní voda) , ([eko.])
biogas _ bioplyn ,
biogenesis _ biogeneze , (n:)
biogenetic _ biogenetický , (adj:)
biogenic landscape _ biogenní krajina , ([eko.])
biogeochemical cycle _ biogeochemický cyklus , ([eko.])
biogeochemistry _ biogeochemie , ([eko.])
biogeocoenosis _ biogeocenóza , ([eko.])
biogeographical _ biogeografický , (adj:)
biogeography _ biogeografie , ([eko.])
biogeography _ geografie rostlin ,
biogeosphere _ biogeosféra , ([eko.])
biographer _ životopisec , (n:)
biographic _ životopisný , (adj:)
biographical _ životopisný ,
biographically _ životopisně , (adv:)
biographically _ biograficky , (adv:)
biographies _ životopisy , (n: pl.)
biographies _ biografie , (pl.)
biography _ biografie , (n:)
biography _ životopis ,
bioindication _ bioindikace , ([eko.])
bioindicator _ bioindikátor , ([eko.])
bioinsecticide _ bioinsekticid , ([eko.])
biolith _ biolit , ([eko.])
biologic _ biologický ,
biological _ biologicky ,
biological activity _ biologická aktivita , ([eko.])
biological activity of pesticide application _ biologická účinnost použitého pesticidu , ([eko.])
biological amplification _ bioamplifikace , ([eko.])
biological blanket _ biologická blána , ([eko.])
biological chemistry _ biologická chemie , ([eko.])
biological clock _ biologické hodiny ,
biological component _ biologická složka (systému) , ([eko.])
biological composition _ biologické složení (systému) , ([eko.])
biological concentration _ biologická koncentrace , ([eko.])
biological control _ biologický boj , ([eko.])
biological curve _ biologická křivka (závlahy) , ([eko.])
biological decomposition _ biologická rozložitelnost , ([eko.])
biological diversity. _ biologická diverzita , ([eko.])
biological drainage _ biologické odvodnění , ([eko.])
biological entomophage activity _ biologická aktivita entomofága , ([eko.])
biological film _ biologický povlak , ([eko.])
biological filter _ biologický filtr , ([eko.])
biological indicator _ bioindikátor , ([eko.])
biological magnification _ biomagnifikace , ([eko.])
biological method of waste disposal _ biologická metoda zneškodňování odpadu , ([eko.])
biological plant protection preparation _ biologický přípravek na ochranu rostlin , ([eko.])
biological qualitative analysis _ biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie) , ([eko.])
biological quantitative analysis _ biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie) , ([eko.])
biological rhythm _ biologický rytmus , ([eko.])
biological system _ biologický systém , ([eko.])
biological test _ biotest (hydrobiologie) , ([eko.])
biological test _ biologický test (hydrobiologie) , ([eko.])
biological test _ biologický test , ([eko.])
biological warfare _ biologické vedení války , ([eko.])
biological warfare _ biologické zbraně ,
biological water charakteristic _ biologická charakteristika vody , ([eko.])
biological weapon _ biologická zbraň , ([eko.])
biologically _ biologicky ,
biologist _ bioložka ,
biologist _ biolog ,
biologists _ biologové ,
biology _ biologie ,
biomanipulation _ biomanipulace , ([eko.])
biomass _ biomasa ,
biome _ bióm , ([eko.])
biomedical _ biomedicínský , (adj:)
biomes _ biom ,
biometeorology _ biometeorologie , ([eko.])
biometric _ biometrický , (adj:)
biometrics _ biometrie , (n:)
biometry _ biometrie , (n:)
biomorph _ biomorfní , (adj:)
BION _ Believe It Or Not , ([zkr.])
bionic _ bionický , (adj:)
bionics _ bionika , (n:)
bionomic _ ekologický , (adj:)
bionomics _ ekologie , (n:)
bionomics _ bionomie , ([eko.])
biont _ biont ,
biophysical _ biofyzikální , (adj:)
biophysicist _ biofyzik , (n:)
biophysics _ biofyzika , (n:)
biopic _ autobiografie , (n:)
biopsies _ biopsie , (pl.)
biopsy _ biopsie , (n:)
bioregion _ bioregion , ([eko.])
bioreserves _ biofond , ([eko.])
biorhythm _ biorytmus , ([eko.])
biorhythm _ biorytmu ,
BIOS _ základní systém počítače ,
bioscope _ kino , (n:)
bioscope _ bioskop , (n:)
biosorption _ biosorpce , ([eko.])
biosphere _ biosféra , (n:)
biosphere reserve _ biosférická rezervace , ([eko.])
biosynthesis _ biosyntéza ,
biosystem _ biosystém , ([eko.])
biota _ biota , (n:)
biota _ souhrn živočichů a rostlin ,
biotechnologic macrosystem _ biotechnologický makrosystém , ([eko.])
biotechnological _ biotechnologický , (adj:)
biotechnologist _ biotechnolog , (n:)
biotechnology _ biotechnologie , (n:)
biotest _ biotest (hydrobiologie) , ([eko.])
biotic _ biotický , (adj:)
biotic environmental component _ biotická složka prostředí , ([eko.])
biotic factor _ biotický faktor , ([eko.])
biotic potential _ biotický potenciál , ([eko.])
biotin _ biotin , (n:)
biotope _ biotop , ([eko.])
biotransformation _ biotransformace , ([eko.])
biotype _ biotyp , (n:)
BIOYIOP _ Blow It Out Your I/O Port , ([zkr.])
biparous _ rodící dvě mláďata ,
bipartisan _ týkající se dvou stran ,
bipartite _ oboustranný , (adj:)
bipartite _ dvojdílný , (adj:)
biped _ dvounožec , (n:)
biped _ dvounohý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line